Archiwa kategorii: ZZL

prace z zzl

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3
1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3
1.2. Cele    7
1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11
ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22
2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach administracji publicznej    22
2.2. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    29
2.2.1. Proces naboru pracowników administracyjnych    29
2.2.2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracyjnych    38
2.2.3. System ocen pracowniczych    42
2.3. Zasady wynagradzania pracowników administracji publicznej    46
ROZDZIAŁ III. PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PODSTAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W XXX    49
3.1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy    49
3.2. Polityka kadrowa    54
3.3. System oceny    55
3.4. Analiza wybranego procesu rekrutacji    57
ZAKOŃCZENIE    62
BIBLIOGRAFIA    64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    67

Ocena efektywności zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie na podstawie firmy X

Wstęp    2
Rozdział I. Zarządzanie kadrami w ujęciu teoretycznym    4
1.1. Ewolucja filozofii zarządzania ludźmi    4
1.2. Miejsce zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem    11
1.3. Cele zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie    16
Rozdział II. Zarządzanie kadrami w ujęciu funkcjonalnym    21
2.1. Planowanie kadr    21
2.2. Pozyskiwanie pracowników    23
2.3. Doskonalenie    28
2.4. Motywowanie i ocenianie    30
2.5. Wynagradzanie pracowników    36
Rozdział III.  Metody badań empirycznych firmy    40
3.1. Przedmiot badań    40
3.2. Problemy badawcze    45
3.3. Hipotezy badawcze    47
3.4. Metody, clinic techniki i narzędzia badawcze    49
Rozdział IV. Efektywność zarządzania kadrami w firmie X. Prezentacje wyników badań empirycznych.    53
Zakończenie    71
Bibliografia    73
Spis tabel    75
Spis wykresów    76

Planowanie kadr w przedsiębiorstwie

Wstęp
Rozdział I.
Planowanie w świetle literatury
1.1. Planowanie kadr jako element zarządzania kadrami
1.2. Cele i zasady
1.3. Opracowanie planów kadrowych
Rozdział II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności
2.2.Struktura organizacyjna
2.3 Opracowanie planów kadrowych
Rozdział III.
Metodologia badań własnych
3.1. Wybór metod i technik badań
3.2. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej
3.3. Prezentacja wyników badan
Rozdział IV.
Analiza wyników badań  –  propozycje zmian i usprawnień
4.1. Analiza stanu faktycznego
4.2. Opracowanie planów sukcesji i rezerw kadrowych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Problem przywództwa w przedsiębiorstwie

Wstęp    3
Rozdział 1. Menedżer jako przywódca w organizacji    5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje    5
1.2. Rodzaje menedżerów a szczeble zarządzania    12
1.3. Umiejętności menedżera    17
1.4. Skuteczność działania menedżera    24
Rozdział 2. Sprawowanie władzy w organizacji    29
2.1. Pojęcie władzy    29
2.2. Źródła władzy w organizacji    32
2.3. Sprawowanie władzy przez menedżera    34
2.4. Style przywództwa    40
Rozdział 3. Metodologia badań własnych    52
3.1. Przedmiot i cel badań    52
3.2. Problemy badawcze    52
3.3. Hipotezy badawcze    54
3.4. Metody, thumb techniki i narzędzia badawcze    56
3.5. Teren i organizacja badań    58
Rozdział 4. Problem przywództwa we współczesnym przedsiębiorstwie na podstawie badań własnych    62
4.1. Analiza wyników badań    62
4.2. Wnioski    85
Zakończenie    86
Bibliografia    88
Spis tabel    90
Spis rysunków    91
Aneks    92

Outsourcing jako forma restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Rozdział I    3
Pojęcie outsourcingu i restrukturyzacji    3
1.1.    Istota i przyczyny restrukturyzacji    3
1.2.    Cele restrukturyzacji    6
1.3.    Typy restrukturyzacji    6
1.4.    Obszary zmian restrukturyzacji    9
1.5.    Szanse wynikające z restrukturyzacji    10
1.6.    Bariery procesów restrukturyzacyjnych    12
1.7.    Pojęcie i istota outsourcingu    17
1.8.    Znaczenie i perspektywy rozwoju outsourcingu    24
Rozdział II    31
Outsourcing i restrukturyzacja zasobów ludzkich przedsiębiorstwa    31
2.1. Outsourcing poszczególnych elementów funkcji personalnej    31
2.1.1.    Rekrutacja pracowników    33
2.1.2.    Leasing pracowników    39
2.1.3.    Przemieszczenia pracowników    44
2.2.    Zarządzanie outsourcingiem funkcji personalnej    49
2.3.    Zarządzanie relacjami z firmą outsourcingową    52
Rozdział III    58
Etapy procesu restrukturyzacji zatrudnienia za pomocą outsourcingu    58
3.1.    Badanie i planowanie potrzeb outsourcingowych przedsiębiorstwa    58
3.2.    Przygotowanie zapytania ofertowego i analiza firm outsourcingowych    61
3.3.    Informowanie pracowników przedsiębiorstwa o outsourcingu    64
3.4. Wdrożenie procedur outsourcingu    65
3.5. Ocena i pomiar efektów wdrożenia outsourcingu    66
Zakończenie    67
Bibliografia    68
Spis tabel    70
Spis rysunków    70

Nabór i dobór pracowników w przedsiębiorstwie

Wstęp    3
Rozdział 1 Miejsce funkcji naboru i doboru kadr w zarządzaniu zasobami ludzkimi    5
1.1. Zasoby ludzkie ? podstawowe definicje    5
1.2. Planowanie doboru kadr    13
Rozdział 2 Metody i charakterystyka naboru kadr    19
2.1. Istota naboru (rekrutacji) pracowników    19
2.2. Rodzaje naboru (rekrutacji) pracowników    21
2.3. Techniki naboru (rekrutacji) pracowników    23
2.3.1. Rekrutacja wewnętrzna    23
2.3.2. Rekrutacja zewnętrzna    25
Rozdział 3 Dobór kandydatów na pracowników    34
3.1. Wstępna selekcja ofert    35
3.2. Rozmowa wstępna    35
3.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie    41
3.4. Testy i inne badania    42
3.5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna    44
3.6. Ostateczny wybór kandydata    44
Zakończenie    46
Bibliografia    48
Spis rysunków    50

Możliwości wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwie

Wstęp    2
Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA    4
1.1. Cele działania przedsiębiorstwa.    4
1.2. Struktura działalności.    8
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa.    12
1.4. Zarządzanie przedsiębiorstwem.    15
1.5. Nowe trendy w zarządzaniu.    17
Rozdział II. OUTSOURCING I STRUKTURY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH    22
2.1. Istota outsourcingu    22
2.2. Rodzaje struktur działalności gospodarczej    26
2.2.1. Organizacyjna działalność gospodarcza    27
2.2.2. Kapitałowa działalność gospodarcza    27
2.2.3. Kontraktowa działalność gospodarcza    28
2.3. Historia outsourcingu    28
2.4. Rozwój outsourcingu    30
Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU    35
3.1. Cele outsourcingu    35
3.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu    36
3.3. Rodzaje outsourcingu oraz rynek usług outsourcingowych    41
3.4. Prawne ograniczenia outsourcingu    49
3.5. Patologie outsourcingu    58
Zakończenie    62
Bibliografia    65

Kultura organizacyjna a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Wstęp    3
Rozdział 1.  Strategiczne zarządzanie personelem a kultura w przedsiębiorstwie ? podstawy teoretyczne    5
1.1. Pojęcie i istota kultury organizacyjnej    5
1.2. Znaczenie i koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi    9
1.3. Strategiczny wymiar zarządzania personelem a kultura organizacyjna    12
1.4. Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność w kierowaniu ludźmi    19
1.5. Kultura organizacyjna jako narzędzie wspomagające zarządzanie zmianą    26
Rozdział 2.  Charakterystyka branży farmaceutycznej jako tło prezentowanej firmy Farmacol    32
2.1. Ogólna charakterystyka branży farmaceutycznej w Polsce    32
2.2. Analiza PEST    35
2.2.1. Analiza otoczenia politycznego    36
2.2.2. Analiza otoczenia ekonomicznego    38
2.2.3. Analiza otoczenia społecznego    40
2.2.4. Analiza otoczenia demograficznego    44
2.2.5. Analiza otoczenia technicznego    46
2.3. Charakterystyka działalności firmy Farmacol    47
2.3.1. Historia firmy Farmacol    47
2.3.2. Przedmiot działalności    49
2.3.3. Cele, buy viagra misja i atuty spółki    51
2.3.4. Zatrudnienie oraz kultura organizacyjna w firmie Farmacol    52
2.3.5. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym    55
2.4. Analiza SWOT    57
Rozdział 3.  Prezentacja wyników badań firmy Farmacol    61
3.1. Metody badawcze    61
3.2. Sposób przeprowadzenia badań    64
3.3. Zestawienie i analiza wyników    65
3.4. Rekomendacje    77
Zakończenie    81
Bibliografia    83
Spis tabel i rysunków    85
Aneks    86

Zarządzanie kadrami w turystyce na przykładzie X

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie kadrami w ujęciu teoretycznym 5
1.1. Ewolucja filozofii zarządzania ludźmi 5
1.2. Miejsce zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem 12
1.3. Cele zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym 18
Rozdział II. Zarządzanie kadrami w ujęciu funkcjonalnym 26
2.1. Planowanie kadr 26
2.2. Pozyskiwanie pracowników 28
2.4. Doskonalenie 33
2.5. Motywowanie i ocenianie 35
2.6. Wynagradzanie pracowników 39
Rozdział III. Analiza procesu zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym X 42
3.1. Geneza, patient analiza działalności przedsiębiorstwa X 42
3.2. Oferta i sytuacja ekonomiczna firmy X 43
3.3. Proces zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym X 45
3.4. Motywowanie i ocena pracowników 48
Zakończenie 58
Bibliografia 60