Archiwa kategorii: Zarządzanie

prace z zarządzania

Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej

Wstęp
Rozdział I.  Geneza, doctor pojęcie i kierunki zmian w zarządzaniu
1. Ujęcie definicyjne zarządzania
2. Koncepcje zarządzania
2.1. Zarządzanie ukierunkowane na wydajność bądź produktywność
2.2. Zarządzanie ukierunkowane na procesy i myślenie strukturalne
3. Nowoczesne tendencje w zarządzaniu
3.1. Zarządzanie wiedzą i model organizacji inteligentnej
3.2. Organizacja wirtualna jako nowy trend w zarządzaniu
3.3. Koncepcja myślenia sieciowego i jej związek ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
Rozdział II. Istota organizacji, viagra sale cele i efektywność organizacji
1. Organizacja w różnych znaczeniach
2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji
3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu
4. Zmiana orientacji przedsiębiorstwa
5. Czynnik ludzki a zmiany w organizacjach
Rozdział III.  Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej X
1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Porównanie konkurencyjności firm wirtualnych i konwencjonalnych

Wstęp

Rozdział I.
E-biznes jako biznes wirtualny? podstawowe informacje
1. Pojęcie i istota e- biznesu
2. Rozdaje i zasady e-biznesu i elektronicznego handlu
3. Bezpieczeństwo transakcji wirtualnych
3. Regulacje prawne obowiązujące w e-biznesie

Rozdział II.
Systemy informatyczne i ich zastosowanie w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm wirtualnych
1. Informatyczny system zarządzania e-biznesem
2. Modele e- biznesu w firmach wirtualnych
3. Intranet i ekstranet przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Konkurencyjność firm wirtualnych i konwencjonalnych
1. Pojęcie i definicja konkurencyjności
2. Budowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie tradycyjnym
3. Analiza konkurencyjności firm wirtualnych

Zakończenie
Spis tabel i rysunków

Ewaluacja rozwiązywania problemów menadżerskich w przedsiębiorstwie

Wstęp    2
Rozdział I. Rola menadżera w przedsiębiorstwie    5
1. Definicja menedżera i przedsiębiorstwa    5
1.1. Zakres obowiązków menedżera    8
2. Rola zarządzających    13
2.1 Problemy ówczesnych kierujących    14
3. Struktury przedsiębiorstw    16
Rozdział II. Przykładowe struktury w nowym przedsiębiorstwie    21
2. Rola dzisiejszego menedżera    31
Rozdział III. Rozwiązywanie problemów menadżerskich w świetle badań własnych    44
1. Opis badanego przedsiębiorstwa    44
2.Struktura organizacyjna    48
2.1. Rola menedżerów w przedsiębiorstwie X    53
2.2 Problemy menadżerów w firmie X    56
2.3. Sposoby rozwiązywania problemów    59
3. Wnioski    63
Zakończenie    65
Bibliografia    66
Spis tabel i wykresów    69

Proces planowania w małym przedsiębiorstwie

Wstęp    3
Rozdział 1. Pojęcie procesu planowania    5
1.1. Proces planowania    5
1.2. Etapy planowania    17
1.3. Kryteria planowania    23
1.4. Ramy czasowe planowania    28
Rozdział 2. Istota i rodzaje planów    32
2.1. Cechy planu    32
2.2. Funkcje planu    41
2.3. Rodzaje planów    44
2.3.1. Plan operacyjny    46
2.3.2. Plan taktyczny    51
2.3.3. Plan strategiczny    53
Rozdział 3. Planowanie w małym przedsiębiorstwie    57
3.1. Rodzaje planowania w małym przedsiębiorstwie    57
3.2. Zakres planowania w małym przedsiębiorstwie    64
3.3. Specyfika planowania w małym przedsiębiorstwie    69
Zakończenie    71
Bibliografia    74
Spis rysunków    77
Spis tabel    77

Zarządzanie sklepem internetowym

Streszczenie    2
Spis treści    3
Wstęp    4
Rozdział I.  SKLEPY INTERNETOWE ? DZIAŁALNOŚĆ I MARKETING    6
1.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych    6
1.2. Elektroniczny koszyk na zakupy    12
1.3. Metody wykorzystywane przy reklamie internetowej    18
Rozdział II. BARIERY, prostate ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM E-COMMERCE PRZEZ PRZEDSIĘBORCÓW Z SEKTORA MSP    26
2.1. Sklepy wirtualne na świecie i w Polsce    26
2.2. Zagrożenia i zalety wirtualnych transakcji    34
2.3. Bariery i możliwości wdrożenia e-commerce    39
Rozdział III. ROZWIĄZANIA DLA FIRM Z SEKTORA MSP PROPONOWANE PRZEZ JMC Sp. z o.o.  –  SKLEP SORAYA    47
3.1. Informacja o projekcie sklepu    47
3.2. Badanie internautów    54
Zakończenie    66
Bibliografia    68
Spis tabel    71
Spis rysunków    71

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Wstęp    2
Rozdział I. Wpływ kultury organizacyjnej na działanie organizacji    4
1.1. Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej    4
1.2. Typy kultury organizacyjnej    8
1.3. Funkcje i siła oddziaływania kultury organizacyjnej    11
Rozdział II.  Istota organizacji i kultury organizacyjnej cele i efektywność organizacji    16
2.1. Organizacja w różnych znaczeniach    16
2.2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji    18
2.3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu    26
Rozdział 3.  Kultura organizacyjna firmy X    33
3.1. Rynek cateringowy w Polsce    33
3.2. Kultura firmy X na podstawie badań empirycznych    34
3.3. Ocena kultury organizacyjnej X    40
3.3.1. Wdrażanie zmian technologicznych    40
3.3.2. Wdrażanie zmian organizacyjnych    45
3.3.3. Wdrażania zmian w wynagrodzeniach    47
Zakończenie    49
Bibliografia    50
Spis tabel    53

Analiza strategiczna Hurtowni Farmaceutycznej Silfarm Sp. z o.o.

I. Charakterystyka firmy    3
1. Historia firmy.    3
2. Przedmiot działalność    4
3. Oferta handlowa(usługowa)    5
4. Pozycja konkurencyjna    6
5. Główne rynki zbytu    6
6. Misja i cel działalności    7
II. Struktura organizacyjna    8
III. Analiza makrootoczenia    9
IV. Scenariusze zmian otoczenia    12
V. Analiza pięciu sił Portera    17
VI. Analiza SWOT    18
VII. Podsumowanie i wnioski.    20

Projekt z zarządzania firmą

Wstęp
I.  Diagnoza stanu przedsiębiorstwa i jego otoczenia
1.    Ogólne dane o firmie.
2.    Przedmiot działalności przedsiębiorstwa.
3.    Pozycja rynkowa firmy.
4.    Oceny i prognozy dotyczące działalności gospodarczej.
5.    Stan finansowy i wyniki finansowe.
6.    Silne i słabe strony firmy.
7.    Szanse i zagrożenia związane z procesami zachodzącymi w otoczeniu firmy.
II.      Główne problemy przedsiębiorstwa oraz cele i zadania
jego transformacji
1.    Główne problemy wymagające pilnego rozwiązania.
2.    Cele i zadania transformacji firmy.
2.1. Misja przedsiębiorstwa.
2.2. Główne cele przedsiębiorstwa.
III.    Proponowane sposoby rozwiązania głównych problemów firmy
1. Propozycje rozwiązań problemów.
2. Analiza kosztów i oszczędności.
Zakończenie
Bibliografia

Usprawnienie organizacji produkcji przez prowadzenie systemu Lean Manufacturing

1.        Wstęp
1.1        Cel Pracy

2.        Motywacja podjęcia tematu
2.1        Przedstawienie założeń Lean Manufacturing
2.1.1    Teoria Lean Manufacturing
2.1.2    Opinie o Lean Manufacturing
2.1.3    Źródła filozfofii Lean Manufacturing

3.    Zaprezentowanie badanej firmy
3.1    Informacje o Zakładzie Produkcyjnym
3.2    Profil produkcyjny
3.3    Charakterystyka wyrobów
3.4    Struktura procesu produkcyjnego w dziale montażu.
3.5    Struktura zarządzania
3.6    Organizacja TPP
3.7    Organizacja gospodarki transportowej
3.8    Organizacja gospodarki materiałowej
3.9    Kontrola jakości

4.    Wdrożenie systemu Lean Manufacturing i kolejne kroki wprowadzenia
4.1    Porządki
4.1.1    Sortowanie
4.1.2    Sprzątanie
4.2    Organizacja nowego ładu
4.2.1    Ustalenie lokalizacji
4.2.2    Oznaczenie miejsca dla każdego z elementów używanych do produkcji
4.3    Wykonanie narzędzi i szablonów usprawniających pracę
4.4    Wyliczenie wydajności poszczególnych komórek produkcyjnych i ich analiza
4.5    Ustalenie linii montażowej na podstawie mapy strumienia wartości
4.6    Wyniki
4.6.1    Redukcja nadprodukcji i zapasów
4.6.2    Podział powierzchni produkcyjnej na strefy
4.6.3    Redukcja powierzchni produkcyjnej o 40%
4.6.4    Sprawny przepływ każdej sztuki przez stanowiska robocze (one piece flow)
4.6.5    Określenie stanowisk roboczych
4.6.6    Stworzenie instrukcji montażowych
4.6.7    Określenie taktów
4.6.8    Likwidacja oczekiwań i przestojów
4.7    Dane liczbowe i ich zestawienie z danymi początkowymi
4.8    Wnioski.

Zarządzanie jakością w placówce NZOZ

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i znaczenie zarządzania jakością 4
1.1. Przegląd współczesnych definicji jakości 4
1.2.Istota zarządzania jakością 8
1.3.Budowanie systemu zarządzania jakością 13
Rozdział II. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych 16
2.1. Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych 16
2.2. Jakość i jej sfery w usługach zdrowotnych 20
2.3. Podstawy zarządzania jakością w placówkach zdrowia 25
Rozdział III. Zarządzanie jakością w ośrodku radioterapii NZOZ 31
3.1. Motywy wdrożenia programu zapewnienia jakości w wybranej placówce zdrowia 31
3.2. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w ośrodku radioterapii 33
3.3. Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania jakością w ośrodku radioterapii 40
Zakończenie 43
Literatura 44
Spis tabel 46
Spis rysunków 46