Archiwa kategorii: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Strategia organizacji

Wstęp

Rozdział I. Strategia organizacji – istota i cechy ogólne
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Rodzaje strategii funkcjonujących w Polsce
1.3. Sprawność strategii a uwarunkowania środowiskowe – szanse i zagrożenia
1.4. Kryteria stawiane organizacjom budującym strategię rozwojową

Rozdział II. Aspekty ewolucyjne kanałów rynkowych funkcjonujące w obszarze handlu
2.1. Ewolucja kanałów sprzedaży w handlu
2.2. Procesy globalizacji w sektorze handlu
2.3. Nowe trendy w kanałach sprzedaży, komunikacji i dystrybucji
2.4. Skracanie kanałów rynkowych w obszarze handlu

Rozdział III. Analiza strategiczna
3.1. Metoda oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
3.2. Identyfikacja cyklu życia produktów
3.3. Budowa macierzy wzrost / udział
3.4. Zestaw kategorii strategicznych Petera Druckera
3.5. Strategia produkt
3.6. Zakres analizy konkurencji według M.E. Portera

Zakończenie
Bibliografia

Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw 3
1.1. Cele restrukturyzacji majątkowej 3
1.2. Zakres restrukturyzacji majątkowej 10
1.3. Instrumenty restrukturyzacji majątkowej 15
Rozdział 2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 21
2.1. Koksownia „Jadwiga” 29
2.2. Koksownia Radlin 34
2.3. Koksownia Dębieńsko 38
Rozdział 3. Rola restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 42
Rozdział 4. Proces restrukturyzacji majątkowej Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 50
4.1 Restrukturyzacja majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego 50
4.1.1 Charakterystyka majątku 51
4.1.2 Sposoby restrukturyzacji 56
4.1.3 Efekty procesu restrukturyzacji 64
4.2 Restrukturyzacja potencjału produkcyjnego poprzez inwestycje 66
Rozdział 5. Ocena procesu przeprowadzonej restrukturyzacji 68
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel i wykresów 80

Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X

Wstęp
Rozdział 1
Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw
1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców
1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu
1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających czynnik czasu
Rozdział 2
Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X
2.1. Charakterystyka firmy X
2.2. Charakterystyka składania i realizacji zamówień oraz wymiany informacji w firmie X
2.3. Diagnoza i ocena systemu dostaw i obsługi klienta pod kątem czynnika czasu
2.4. Analiza i ocena systemu komputerowego
2.5. Ogólna ocena zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
Rozdział 3
Koncepcja usprawnienia zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
3.1. Wymagania związane z usprawnianiem zarządzania cyklem realizacji zamówienia. Próba zebrania i oceny głównych elementów
3.2. Możliwości usprawnienia składania i realizacji zamówień w firmie X (etapy, koordynacja czynności oraz procedury)
3.3. Propozycje usprawnień systemu informacyjnego
3.4. Możliwości poprawy w zakresie realizacji dostaw
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej

Wstęp
Rozdział I.  Geneza, pojęcie i kierunki zmian w zarządzaniu
1. Ujęcie definicyjne zarządzania
2. Koncepcje zarządzania
2.1. Zarządzanie ukierunkowane na wydajność bądź produktywność
2.2. Zarządzanie ukierunkowane na procesy i myślenie strukturalne
3. Nowoczesne tendencje w zarządzaniu
3.1. Zarządzanie wiedzą i model organizacji inteligentnej
3.2. Organizacja wirtualna jako nowy trend w zarządzaniu
3.3. Koncepcja myślenia sieciowego i jej związek ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
Rozdział II. Istota organizacji, cele i efektywność organizacji
1. Organizacja w różnych znaczeniach
2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji
3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu
4. Zmiana orientacji przedsiębiorstwa
5. Czynnik ludzki a zmiany w organizacjach
Rozdział III.  Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej X
1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Porównanie konkurencyjności firm wirtualnych i konwencjonalnych

Wstęp

Rozdział I.
E-biznes jako biznes wirtualny? podstawowe informacje
1. Pojęcie i istota e- biznesu
2. Rozdaje i zasady e-biznesu i elektronicznego handlu
3. Bezpieczeństwo transakcji wirtualnych
3. Regulacje prawne obowiązujące w e-biznesie

Rozdział II.
Systemy informatyczne i ich zastosowanie w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm wirtualnych
1. Informatyczny system zarządzania e-biznesem
2. Modele e- biznesu w firmach wirtualnych
3. Intranet i ekstranet przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Konkurencyjność firm wirtualnych i konwencjonalnych
1. Pojęcie i definicja konkurencyjności
2. Budowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie tradycyjnym
3. Analiza konkurencyjności firm wirtualnych

Zakończenie
Spis tabel i rysunków

Ewaluacja rozwiązywania problemów menadżerskich w przedsiębiorstwie

Wstęp    2
Rozdział I. Rola menadżera w przedsiębiorstwie    5
1. Definicja menedżera i przedsiębiorstwa    5
1.1. Zakres obowiązków menedżera    8
2. Rola zarządzających    13
2.1 Problemy ówczesnych kierujących    14
3. Struktury przedsiębiorstw    16
Rozdział II. Przykładowe struktury w nowym przedsiębiorstwie    21
2. Rola dzisiejszego menedżera    31
Rozdział III. Rozwiązywanie problemów menadżerskich w świetle badań własnych    44
1. Opis badanego przedsiębiorstwa    44
2.Struktura organizacyjna    48
2.1. Rola menedżerów w przedsiębiorstwie X    53
2.2 Problemy menadżerów w firmie X    56
2.3. Sposoby rozwiązywania problemów    59
3. Wnioski    63
Zakończenie    65
Bibliografia    66
Spis tabel i wykresów    69

Proces planowania w małym przedsiębiorstwie

Wstęp    3
Rozdział 1. Pojęcie procesu planowania    5
1.1. Proces planowania    5
1.2. Etapy planowania    17
1.3. Kryteria planowania    23
1.4. Ramy czasowe planowania    28
Rozdział 2. Istota i rodzaje planów    32
2.1. Cechy planu    32
2.2. Funkcje planu    41
2.3. Rodzaje planów    44
2.3.1. Plan operacyjny    46
2.3.2. Plan taktyczny    51
2.3.3. Plan strategiczny    53
Rozdział 3. Planowanie w małym przedsiębiorstwie    57
3.1. Rodzaje planowania w małym przedsiębiorstwie    57
3.2. Zakres planowania w małym przedsiębiorstwie    64
3.3. Specyfika planowania w małym przedsiębiorstwie    69
Zakończenie    71
Bibliografia    74
Spis rysunków    77
Spis tabel    77

Zarządzanie sklepem internetowym

Streszczenie    2
Spis treści    3
Wstęp    4
Rozdział I.  SKLEPY INTERNETOWE – DZIAŁALNOŚĆ I MARKETING    6
1.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych    6
1.2. Elektroniczny koszyk na zakupy    12
1.3. Metody wykorzystywane przy reklamie internetowej    18
Rozdział II. BARIERY, ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM E-COMMERCE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP    26
2.1. Sklepy wirtualne na świecie i w Polsce    26
2.2. Zagrożenia i zalety wirtualnych transakcji    34
2.3. Bariery i możliwości wdrożenia e-commerce    39
Rozdział III. ROZWIĄZANIA DLA FIRM Z SEKTORA MSP PROPONOWANE PRZEZ JMC Sp. z o.o.  –  SKLEP SORAYA    47
3.1. Informacja o projekcie sklepu    47
3.2. Badanie internautów    54
Zakończenie    66
Bibliografia    68
Spis tabel    71
Spis rysunków    71

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Wstęp    2
Rozdział I. Wpływ kultury organizacyjnej na działanie organizacji    4
1.1. Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej    4
1.2. Typy kultury organizacyjnej    8
1.3. Funkcje i siła oddziaływania kultury organizacyjnej    11
Rozdział II.  Istota organizacji i kultury organizacyjnej cele i efektywność organizacji    16
2.1. Organizacja w różnych znaczeniach    16
2.2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji    18
2.3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu    26
Rozdział 3.  Kultura organizacyjna firmy X    33
3.1. Rynek cateringowy w Polsce    33
3.2. Kultura firmy X na podstawie badań empirycznych    34
3.3. Ocena kultury organizacyjnej X    40
3.3.1. Wdrażanie zmian technologicznych    40
3.3.2. Wdrażanie zmian organizacyjnych    45
3.3.3. Wdrażania zmian w wynagrodzeniach    47
Zakończenie    49
Bibliografia    50
Spis tabel    53

Analiza strategiczna Hurtowni Farmaceutycznej Silfarm Sp. z o.o.

I. Charakterystyka firmy    3
1. Historia firmy.    3
2. Przedmiot działalność    4
3. Oferta handlowa(usługowa)    5
4. Pozycja konkurencyjna    6
5. Główne rynki zbytu    6
6. Misja i cel działalności    7
II. Struktura organizacyjna    8
III. Analiza makrootoczenia    9
IV. Scenariusze zmian otoczenia    12
V. Analiza pięciu sił Portera    17
VI. Analiza SWOT    18
VII. Podsumowanie i wnioski.    20