Archiwa tagu: praca magisterska

Powrót do społeczeństwa narkomanów

Wstęp

Rozdział 1. Narkomania jako zjawisko społeczne.
1.1. Narkomania – próba definicji.
1.2. Krótka historia narkomanii.
1.3. Typologia narkotyków i opis ich działania
1.3.1. Środki hamujące kreatywność.
1.3.2. Środki pobudzające – amfetaminy i kokaina.
1.3.3. Halucynogeny – LSD, konopie indyjskie.
1.4. Społeczny zakres zjawiska narkomanii.
1.5. Ustawodawstwo polskie związane z narkotykami.

Rozdział 2. Relacje pomiędzy przystosowaniem, adaptacją, a socjalizacją.
2.1. Przystosowanie a osobowość
2.2. Czynniki mające wpływ na kształtowanie się osobowości nieprzystosowanej społecznie
2.2.1. Czynniki środowiskowe
2.2.2.Środowisko szkolne
2.2.3. Środowisko rodzinne
2.2.4. Grupa rówieśnicza
2.3. Czynniki biopsychiczne

Rozdział 3. Socjalizacyjne podstawy społecznej adaptacji
3.1. Wprowadzenie. Techniki socjalizacyjne, ujęcie socjologiczne i pedagogiczne. Określenie celu socjalizacji.
3.2. Wiedza społeczna
3.2.1. Wartości
3.2.2. Normy
3.2.3. Postawy społeczne
3.3. Nadawcy i odbiorcy przekazywanej wiedzy
3.4. Mechanizmy socjalizacji

Rozdział 4. Wkład wspólnot terapeutycznych w przebieg procesu readaptacji osób uzależnionych od narkotyków.
4.1 Wspólnotowy charakter życia w ośrodkach resocjalizacyjno- terapeutycznych.
4.2 Elementy progresywizmu w programach terapeutycznych i ich znaczenie.
4.2.1 Wspólnota Terapeutyczna Emiliehoeve w Hadze
4.2.2 Wspólnota Terapeutyczna „Neuthal”
4.2.3 Monar

Rozdział 5. Istota rozwoju w Dąbrowskiego TDP ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od narkotyków
5.1. Rozwój osobowy jako przekraczanie własnego cyklu biologicznego.
5.2.Teoria dezintegracji pozytywnej a używanie substancji odurzających

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Zasady działalności i funkcjonowania związków zawodowych

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I. Związki zawodowe – geneza powstania i regulacje prawne    4
1. Historia powstania związków zawodowych    4
2. Układy zbiorowe pracy i związki zawodowe w przedsiębiorstwie    10
3. Tworzenie związków zawodowych    15
4. Zakładowa organizacja związkowa – zakres działań    18

ROZDZIAŁ II. Historia i geneza powstania Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA    27
1. Służba cywilna jej rodowód    27
1.1. Ustawowe regulacje dotyczące służby cywilnej z 1996 roku    32
2. Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA – statut i struktury związku    35
3. Działalność poszczególnych władz Związku – uregulowania statutowe    40

ROZDZIAŁ III. Działalność bieżąca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA    47
1. Działalność bieżąca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA w zakresie funduszu płac pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych MSWiA    47
2. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby zdrowia    55
3. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby w policji    65
4. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby w straży granicznej    74

ZAKOŃCZENIE    82
BIBLIOGRAFIA    84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    87

Ustrój powiatu

Wstęp 1
Rozdział 1. Teoria i modele samorządu terytorialnego 3
1.1. Pojęcie i organizacja samorządu terytorialnego 3
1.2. Jednostki samorządu terytorialnego 9
1.3. Zasada pomocniczności w samorządzie 18
Rozdział 2. Zadania powiatu. 27
2.1. Zadania własne. 27
2.2. Zadania inne. 28
Rozdział 3. Rada powiatu. 32
3.1. Skład i zasady powoływania. 32
3.2. Podstawowe kompetencje rady. 46
Rozdział 4. Zarząd powiatu. 48
4.1. Skład i sposoby powoływania. 48
4.2. Podstawowe kompetencje. 51
4.3. Pozycja przewodniczącego zarządu. 52
Rozdział 5. Starostwo i inne jednostki organizacyjne. 53
5.1. Starostwo. 53
5.2. Kierownicy powiatowych służb inspekcji i straży. 57
5.3. Inne powiatowe jednostki organizacyjne. 58
Zakończenie 93
Bibliografia 97