Archiwa tagu: praca licencjacka

Zagrożenie stresem wśród policjantów

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicje stresu
1.2. Rodzaje stresu
1.3. Następstwa stresu
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Rozdział II. Specyfika pracy policjanta
2.1. Informacje podstawowe
2.2. Wymagania
2.3. Cechy i umiejętności pilota
2.5. Czynniki stresogenne w pracy pilota
Rozdział III. Stres wśród policjantów w świetle badań własnych
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Problemy badawcze
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.1.3. Organizacja i przebieg badań – charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2.Prezentacja wyników ankiety
3.3. Wnioski własne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Planowanie potrzeb kadrowych

Wstęp

Rozdział I.
Planowanie w świetle literatury

1.1. Planowanie kadr jako element zarządzania kadrami

1.2. Cele i zasady

1.3. Opracowanie planów kadrowych

Rozdział II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności

2.2. Struktura organizacyjna

2.3. Identyfikacja i analiza potrzeb kadrowych

Rozdział II.
Metodologia badań własnych

3.1. Wybór metod i technik badań

3.2. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej

3.3. Prezentacja wyników badan

Rozdział IV.
Analiza wyników badań  –  propozycje zmian i usprawnień

4.1. Analiza stanu faktycznego

4.2. Opracowanie planów sukcesji i rezerw kadrowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Wpływ restrukturyzacji na efektywność działań placówek zdrowotnych

Wstęp        2

Rozdział I. Transformacja polityki zdrowotnej państwa polskiego    3
1. Geneza, cele i założenia reformy służby zdrowia    3
2. Uwarunkowania społeczne i polityczne efektywności świadczeniodawców w polskim systemie zabezpieczenia zdrowotnego    6
3. Transformacja własnościowa i restrukturyzacja zadłużenia samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej    9

Rozdział II.  Uczestnicy rynku usług medycznych    12
1. Rola i miejsce świadczeniodawców na rynku ochrony zdrowia    12
2. Próba oceny działalności publicznych i niepublicznych ZOZ w polskim systemie zdrowia    15
3. Zarządzanie relacjami z pacjentem w warunkach konkurencji rynkowej    16

Rozdział III. System ISO i akredytacja jako narzędzia wspomagające skuteczne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia    18
1. Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych    18
2. System ISO jako wykładnik efektywnego zarządzania    19
3. Etapy wdrażania systemu jakości    20
4. Dokumentacja i obszary akredytacji placówek usług medycznych    21

Zakończenie        24
Bibliografia        25

Telewizja w życiu dziecka

Wstęp    2
1 Telewizja, jako medium 21 wieku    3
1.1. Funkcje wychowawcze telewizji    5
1.2. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka    8
1.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca wychowanie proces wychowania dziecka w rodzinie    13
2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka    16
2.1 Dziecko w telewizji    19
2.2 Reklama telewizyjna, jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka    21
2.3 Co dzieci oglądają w telewizji, jakie programy, jakie bajki czy są edukacyjne przedstawiają dobro czy zło    25
3. Metody badań    28
3.1 Przedmiot i cele badań    31
3.2 Problemy badawcze    33
3.3 Charakterystyka badanej grupy    34
4. Wyniki i analiza badań własnych    38
Zakończenie    50
Bibliografia    51
Aneks – kwestionariusz ankiety    53

Przemoc wobec dziecka

Wstęp    2
Rozdział I. Przemoc wobec dzieci – definicje pojęcia przemocy i agresji.    4
1. Agresja i przemoc – ujęcie terminologiczne    4
2. Przemoc w szkole: jej rodzaje i objawy stosowania.    6
3. Sposoby zapobiegania przemocy.    11
4. Rola nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci krzywdzonych w szkole.    14
Rozdział II. Metodologia badań własnych    19
1. Problematyka, cel i przedmiot badania    19
2. Problemy i hipotezy badań naukowych   20
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    22
Rozdział III Omówienie wyników badań    27
1. Charakterystyka badanej populacji    27
2. Analiza wyników ankiety    30
3. Wnioski    45
Zakończenie    46
Bibliografia    47

System dystrybucji producenta

Wstęp    2
Rozdział 1. System dystrybucji i jego elementy    3
1. Pojęcie systemu dystrybucji.    3
2. Kanały dystrybucji.    9
3. Formy dystrybucji.    14
4. Obsługa logistyczna (wraz z infrastrukturą firmy)    18
Rozdział II.  Zarządzanie systemem dystrybucji    28
1. Projektowanie systemu dystrybucji.    28
2. Użytkowanie systemu dystrybucji w strukturze organizacyjnej    32
3. Motywowanie pośredników handlowych.    37
4. Ocena i modyfikacja systemu dystrybucji.    42
5. Rozwiązywanie konfliktów w kanałach dystrybucji.    46
Zakończenie    53
Bibliografia    54

Ochrona praw człowieka w świetle prawa międzynarodowego

Wstęp    3
Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o ochronie praw człowieka    5
1.1. Pojęcie ochrony praw człowieka    5
1.2. Formy ochrony praw człowieka    6
1.3. Systemy ochrony praw człowieka i relacje między nimi    8
1.4. Zagrożenia i naruszenia praw człowieka    10
1.4.1. Zagrożenia praw człowieka    10
1.4.2. Naruszenia praw człowieka    11
1.5. Gwarancje praw jednostki    12
Rozdział 2. Źródła międzynarodowego prawa praw człowieka    15
2.1. Źródła międzynarodowego prawa    15
2.1.1. Umowy    15
2.1.2. Zwyczaje    17
2.1.3. Zasady ogólne    19
2.2. Prawa jednostki w prawie ponadnarodowym    21
2.3. Prawa jednostki w prawie wewnętrznym    23
2.3.1. Regulacja praw człowieka w aktach prawa wewnętrznego krajów demokratycznych    24
2.3.2. Regulacje inne niż akty prawa wewnętrznego    25
Rozdział 3. Prawa człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych    27
3.1. Historyczny przełom czyli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka    27
3.2. Prawa człowieka w działalności ONZ    29
3.3. Problemy poszanowania praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych    31
Rozdział 4. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje    33
4.1. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych    34
4.2. Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych    37
4.3. Inne ważne instrumenty prawnomiędzynarodowe    40
4.3.1. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej    40
4.3.2. Komitet przeciwko Torturom    41
4.3.3. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet    42
4.3.4. Komitet Praw Dziecka    43
4.3.5. Komitet Pracowników Migrujących    44
Rozdział 5. Kontrola przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności sprawowana przez organy Narodów Zjednoczonych    45
5.1. Sprawozdawczość    45
5.2. Wnoszenie indywidualnych skarg    50
5.3. Działalność Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka    55
Zakończenie    57
Bibliografia    58

Możliwości wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwie

Wstęp    2
Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA    4
1.1. Cele działania przedsiębiorstwa.    4
1.2. Struktura działalności.    8
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa.    12
1.4. Zarządzanie przedsiębiorstwem.    15
1.5. Nowe trendy w zarządzaniu.    17
Rozdział II. OUTSOURCING I STRUKTURY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH    22
2.1. Istota outsourcingu    22
2.2. Rodzaje struktur działalności gospodarczej    26
2.2.1. Organizacyjna działalność gospodarcza    27
2.2.2. Kapitałowa działalność gospodarcza    27
2.2.3. Kontraktowa działalność gospodarcza    28
2.3. Historia outsourcingu    28
2.4. Rozwój outsourcingu    30
Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU    35
3.1. Cele outsourcingu    35
3.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu    36
3.3. Rodzaje outsourcingu oraz rynek usług outsourcingowych    41
3.4. Prawne ograniczenia outsourcingu    49
3.5. Patologie outsourcingu    58
Zakończenie    62
Bibliografia    65