Archiwa tagu: praca licencjacka

System dystrybucji produktów

Wstęp 2
Rozdział I. Dystrybucja jako element marketingu 4
1. Elementy marketingu 4
2. Istota, cele i funkcje dystrybucji 9
3. Rodzaje dystrybucji 13
4. Podstawowe ogniwa pośredniczące w kanałach sprzedaży 20
Rozdział II Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa FARMACOL S.A. na tle branży 27
1. Historia przedsiębiorstwa 27
2. Przedmiot działalności 30
3. Cele, misja i atuty spółki 31
4. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym 34
Rozdział III. Organizacja dystrybucji w firmie Farmacol S.A. 37
1. Dystrybucja na rynku farmaceutycznym 37
2. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Farmacol SA 42
3. Czynniki determinujące strategię dystrybucji w firmie Farmacol SA 46
Rozdział IV Ocena i propozycje zmian w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
1. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
2. Propozycje zmian w zakresie dystrybucji 51
Wnioski 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Analiza finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
Rozdział I Podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej i ich wstępna analiza 5
1.1. Bilans jednostki gospodarczej 5
1.1.1. Aktywa bilansu 8
1.1.2. Pasywa bilansu 11
1.3. Rachunek zysków i strat 15
1.4. Informacja dodatkowa 17
1.5. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 18
1.6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 20
1.7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 20
Rozdział II Istota i przedmiot analizy finansowej w jednostce gospodarczej 22
2.1. Istota analizy finansowej 22
2.2. Przedmiot analizy finansowej 23
2.3. Rodzaje i klasyfikacja analiz finansowych 26
2.4. Techniki, metody oraz etapy prac analitycznych 32
2.5. Formy prezentacji wyników analiz finansowych 37
2.6. Wycena i jej wpływ na analizę finansową 38
Rozdział III Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 42
3.1. Informacyjna rola analizy finansowej 42
3.2. Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej jednostki 46
3.3. Rola analizy finansowej w procesie zarządzania 49
3.4. Kierunki wykorzystania analizy finansowej 56
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS SCHEMATÓW 62

Zachowania nabywcze konsumentów na rynku słodyczy

Wstęp
Rozdział I. Definicje i determinanty zachowań nabywczych konsumentów
1.1. Podstawowe definicje
1.2. Motywy działań konsumentów
1.3. Systemy gromadzenia danych o klientach
Rozdział II. Stan i tendencje rozwojowe sektora słodyczy
2.1. Produkcja i jej wielkość
2.2. Popyt na rynku
2.3. Strategia rozwoju sektora
Rozdział III. Podział rynku słodyczy
3.1. Rynek czekolad
3.2. Rynek cukierków
3.3. Rynek ciastek
3.4. Rynek batonów i wafli
Podsumowanie i wnioski
Przegląd piśmiennictwa
Spis tabel i wykresów

Zagrożenie stresem wśród policjantów

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicje stresu
1.2. Rodzaje stresu
1.3. Następstwa stresu
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Rozdział II. Specyfika pracy policjanta
2.1. Informacje podstawowe
2.2. Wymagania
2.3. Cechy i umiejętności pilota
2.5. Czynniki stresogenne w pracy pilota
Rozdział III. Stres wśród policjantów w świetle badań własnych
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Problemy badawcze
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.1.3. Organizacja i przebieg badań – charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2.Prezentacja wyników ankiety
3.3. Wnioski własne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Planowanie potrzeb kadrowych

Wstęp

Rozdział I.
Planowanie w świetle literatury

1.1. Planowanie kadr jako element zarządzania kadrami

1.2. Cele i zasady

1.3. Opracowanie planów kadrowych

Rozdział II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności

2.2. Struktura organizacyjna

2.3. Identyfikacja i analiza potrzeb kadrowych

Rozdział II.
Metodologia badań własnych

3.1. Wybór metod i technik badań

3.2. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej

3.3. Prezentacja wyników badan

Rozdział IV.
Analiza wyników badań  –  propozycje zmian i usprawnień

4.1. Analiza stanu faktycznego

4.2. Opracowanie planów sukcesji i rezerw kadrowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Wpływ restrukturyzacji na efektywność działań placówek zdrowotnych

Wstęp        2

Rozdział I. Transformacja polityki zdrowotnej państwa polskiego    3
1. Geneza, cele i założenia reformy służby zdrowia    3
2. Uwarunkowania społeczne i polityczne efektywności świadczeniodawców w polskim systemie zabezpieczenia zdrowotnego    6
3. Transformacja własnościowa i restrukturyzacja zadłużenia samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej    9

Rozdział II.  Uczestnicy rynku usług medycznych    12
1. Rola i miejsce świadczeniodawców na rynku ochrony zdrowia    12
2. Próba oceny działalności publicznych i niepublicznych ZOZ w polskim systemie zdrowia    15
3. Zarządzanie relacjami z pacjentem w warunkach konkurencji rynkowej    16

Rozdział III. System ISO i akredytacja jako narzędzia wspomagające skuteczne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia    18
1. Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych    18
2. System ISO jako wykładnik efektywnego zarządzania    19
3. Etapy wdrażania systemu jakości    20
4. Dokumentacja i obszary akredytacji placówek usług medycznych    21

Zakończenie        24
Bibliografia        25

Telewizja w życiu dziecka

Wstęp    2
1 Telewizja, jako medium 21 wieku    3
1.1. Funkcje wychowawcze telewizji    5
1.2. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka    8
1.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca wychowanie proces wychowania dziecka w rodzinie    13
2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka    16
2.1 Dziecko w telewizji    19
2.2 Reklama telewizyjna, jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka    21
2.3 Co dzieci oglądają w telewizji, jakie programy, jakie bajki czy są edukacyjne przedstawiają dobro czy zło    25
3. Metody badań    28
3.1 Przedmiot i cele badań    31
3.2 Problemy badawcze    33
3.3 Charakterystyka badanej grupy    34
4. Wyniki i analiza badań własnych    38
Zakończenie    50
Bibliografia    51
Aneks – kwestionariusz ankiety    53

Przemoc wobec dziecka

Wstęp    2
Rozdział I. Przemoc wobec dzieci – definicje pojęcia przemocy i agresji.    4
1. Agresja i przemoc – ujęcie terminologiczne    4
2. Przemoc w szkole: jej rodzaje i objawy stosowania.    6
3. Sposoby zapobiegania przemocy.    11
4. Rola nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci krzywdzonych w szkole.    14
Rozdział II. Metodologia badań własnych    19
1. Problematyka, cel i przedmiot badania    19
2. Problemy i hipotezy badań naukowych   20
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze    22
Rozdział III Omówienie wyników badań    27
1. Charakterystyka badanej populacji    27
2. Analiza wyników ankiety    30
3. Wnioski    45
Zakończenie    46
Bibliografia    47

System dystrybucji producenta

Wstęp    2
Rozdział 1. System dystrybucji i jego elementy    3
1. Pojęcie systemu dystrybucji.    3
2. Kanały dystrybucji.    9
3. Formy dystrybucji.    14
4. Obsługa logistyczna (wraz z infrastrukturą firmy)    18
Rozdział II.  Zarządzanie systemem dystrybucji    28
1. Projektowanie systemu dystrybucji.    28
2. Użytkowanie systemu dystrybucji w strukturze organizacyjnej    32
3. Motywowanie pośredników handlowych.    37
4. Ocena i modyfikacja systemu dystrybucji.    42
5. Rozwiązywanie konfliktów w kanałach dystrybucji.    46
Zakończenie    53
Bibliografia    54

Ochrona praw człowieka w świetle prawa międzynarodowego

Wstęp    3
Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o ochronie praw człowieka    5
1.1. Pojęcie ochrony praw człowieka    5
1.2. Formy ochrony praw człowieka    6
1.3. Systemy ochrony praw człowieka i relacje między nimi    8
1.4. Zagrożenia i naruszenia praw człowieka    10
1.4.1. Zagrożenia praw człowieka    10
1.4.2. Naruszenia praw człowieka    11
1.5. Gwarancje praw jednostki    12
Rozdział 2. Źródła międzynarodowego prawa praw człowieka    15
2.1. Źródła międzynarodowego prawa    15
2.1.1. Umowy    15
2.1.2. Zwyczaje    17
2.1.3. Zasady ogólne    19
2.2. Prawa jednostki w prawie ponadnarodowym    21
2.3. Prawa jednostki w prawie wewnętrznym    23
2.3.1. Regulacja praw człowieka w aktach prawa wewnętrznego krajów demokratycznych    24
2.3.2. Regulacje inne niż akty prawa wewnętrznego    25
Rozdział 3. Prawa człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych    27
3.1. Historyczny przełom czyli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka    27
3.2. Prawa człowieka w działalności ONZ    29
3.3. Problemy poszanowania praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych    31
Rozdział 4. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje    33
4.1. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych    34
4.2. Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych    37
4.3. Inne ważne instrumenty prawnomiędzynarodowe    40
4.3.1. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej    40
4.3.2. Komitet przeciwko Torturom    41
4.3.3. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet    42
4.3.4. Komitet Praw Dziecka    43
4.3.5. Komitet Pracowników Migrujących    44
Rozdział 5. Kontrola przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności sprawowana przez organy Narodów Zjednoczonych    45
5.1. Sprawozdawczość    45
5.2. Wnoszenie indywidualnych skarg    50
5.3. Działalność Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka    55
Zakończenie    57
Bibliografia    58