Archiwa kategorii: Resocjalizacja

prace z resocjalizacji

Współpraca szkoły i Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa w szkole i w jej najbliższym otoczeniu

Wstęp                                            3
Rozdział I:  Rola Policji i szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodego pokolenia 6
1.1.     Zadania Policji                            6
1.2.    Co to jest demoralizacja?                    7
1.3.    Profilaktyczna rola szkoły                    8
Rozdział II:  Przyczyny demoralizacji nieletnich                    10
2.1.    Przyczyny zewnętrzne demoralizacji                10
2.2.    Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji        11
Rozdział III: Problemy gimnazjów                            12
3.1.    Przemoc                                12
3.2.    Narkomania                                13
3.3    Alkoholizm                                14
Rozdział IV: Metodologia badań                            16
4.1.    Cel badań, medical problemy i hipotezy                    16
4.2.    Zmienne i wskaźniki                        18
4.3.    Metody, viagra techniki i narzędzia badawcze            19
Rozdział V:    Analiza i interpretacja wyników badań                21
5.1.    Analiza i interpretacja wyników z badań  przeprowadzonych wśród pedagogów   21
5.2.    Interpretacja uzyskanych wyników z badań przeprowadzonych wśród policjantów    30
Podsumowanie                                        36
Bibliografia                                            38
Załączniki                                            39

Samookalecznia – krzyk zranionego ciała

Wstęp

Rozdział. I.
Historia więziennictwa w Polsce
1.1. Początki myśli penitencjarnej w znaczeniu współczesnym
1.2. Rozwój więziennictwa w Polsce
1.3. Zasady polityki penitencjarnej w Polsce Ludowej

Rozdział II.
Samookaleczenie i ich przyczyny
2.1 Więzienie jako środowisko społeczne
2.2 Psychika więźnia oraz przyczyny samookaleczeń
2.3 Rola psychologa więziennego

Rozdział III.
Psychologiczne podstawy uspołeczniania oraz problematyka resocjalizacji
3.1 Pojęcie resocjalizacji
3.2 Środowiskowa geneza uspołecznienia
3.3 Zagadnienia resocjalizacji

Podsumowanie
Bibliografia

Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym

Wstęp    2

Rozdział I. Niepełnosprawni    3
1.1. Niepełnosprawność – różne ujęcia problemu    3
1.2. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie    7
1.3. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce    12

Rozdział II. Formy oraz metody wspomagania osób niepełnosprawnych    16
2.1. Pomoc instytucji rządowych    16
2.2. Rozwiązania o charakterze prawnym    18

Rozdział III. Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym    22
3.1. Działalność Domu Samopomocy w Mławie.    22
3.2. Niepełnosprawni i formy pomocy analiza działalności Domu Samopomocy w Mławie    26

Zakończenie    33
Bibliografia    34
Spis tabel    36

Rola policji w postępowaniu w sprawach nieletnich

Wstęp    2
Rozdział I. Policja. Podstawowe wiadomości    3
1.1. Podstawy prawne działania Policji.    3
1.2. Organizacja Policji.    6
Rozdział II. Przyczyny demoralizacji nieletnich    12
2.1. Przyczyny zewnętrzne demoralizacji.    12
2.2. Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji.    15
2.3. Problemy gimnazjów w zakresie demoralizacji.    17
Rozdział III. Model postępowania w sprawach nieletnich    20
3.1. Sądownictwo w sprawach nieletnich.    20
3.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.    24
3.3. Przejaw demoralizacji oraz pojęcie czynu karalnego.    29
3.4. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.    31
Rozdział IV. Udział Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich    36
4.1. Udział Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich.    36
4.2. Czynności wstępne Policji.    38
4.3. Przesłuchanie i zatrzymanie nieletniego przez Policję.    40
4.4. Zatrzymanie nieletniego na terenie szkoły.    42
Zakończenie    44
Bibliografia    45

Problemtyka przemocy w rodzinie – analiza zjawiska na terenie katowickiego schroniska osób pokrzywdzonych

Wstęp

Rozdział I. Patologia społeczna i dewiacja

1.    Pojęcie patologii społecznej
2.    Pojęcie zjawiska dewiacji społecznej
3.    Wybrane zjawiska patologii społecznej

Rozdział II. Problematyka przemocy w rodzinie w literaturze przedmiotu

1.    Definicja przemocy w rodzinie
2.    Przyczyny, salve rodzaje i skutki przemocy w rodzinie
3.    Stadia przemocy
4.    Ofiary przemocy w rodzinie
5.    Formy pomocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział III. Opis badań własnych

1.    Cel, and problem i hipotezy badawcze
2.    Techniki zastosowane w badaniach
3.    Charakterystyka grupy badanych osób
4.    Problemy przemocy w rodzinie –  na podstawie przeprowadzonych badan

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wykolejenie nieletnich w oparciu o przeprowadzone badania własne

Wstęp 3
Rozdział I.  Wykolejenie nieletnich 5
1.1. Definicja i geneza wykolejenia społecznego 5
1.2. Objawy wykolejenia 8
1.3. Przyczyny wykolejenia 12
1.3.1. Rola domu rodzinnego 13
1.3.2. Wpływ środowiska rówieśniczego oraz szkoły 18
1.3.3. Wpływ mediów na rozwój jednostki 20
1.3.4. Przyczyny egzo i endogenne 24
1.3.5. Zapobieganie wykolejeniu młodzieży 28
Rozdział II. Metodologia badań własnych 32
2.1. Problemy i hipotezy badawcze 32
2.2. Metody , check techniki i narzędzia badawcze 33
2.3. Teren i organizacja badań 36
2.4. Charakterystyka badanej grupy 37
Rozdział III. Proces i przejawy wykolejenia nieletnich z Policyjnej Izby Dziecka 41
3.1. Prezentacja badań 41
Zakończenie i wnioski 56
Bibliografia 58
Aneks 60

Rola zawodowa kuratora sądowego

Wstęp
Rozdział I. Kuratela sądowa – rys historyczny 5
Rozdział II. Rola i zadania kuratora rodzinnego  13
Rozdział III. Współpraca kuratora sądowego rodzinnego z
kadrą  zakładów  dla  nieletnich  w realizacji
środka poprawczego  23
Rozdział IV. Reorganizacja kurateli sądowej rodzinnej i d/s nieletnich  27
1. Proponowany model organizacyjny kurateli sądowej 27
2. Model roli zawodowej kuratora sądowego 31
Rozdział V. Metodologia badań  37
1. Przedmiot i cele badań 37
2. Problemy badawcze 39
3. Hipotezy badawcze  45
4. Metoda, viagra technika, narzędzie badawcze 46
5. Teren badań. Próba badawcza 49
6. Organizacja i przebieg badań 49
Rozdział VI. Współpraca kuratorów zawodowych i
społecznych z rodzinami zastępczymi ?
? Analiza wyników badań 51
Podsumowanie i wnioski 73
Bibliografia  76
a) Akty prawne  76
b) Opracowania  77
Aneks 79