Archiwa kategorii: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie na przykładzie Żywiec S.A.

Wstęp
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu
1.2 Analiza rachunku zysków i strat
1.3 Analiza przepływów finansowych (Cash-flow)
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A.
2.1 Analiza płynności finansowej
2.2 Analiza obrotowości (produktywności)
2.3 Analiza wspomagania finansowego (długu)
2.4 Analiza rentowności
Rozdział III. Syntetyczna ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
3.1 Układy nierówności wielkości ekonomicznej
3.2 Model Du Ponta
3.3 Model MK (majątkowo-kosztowy)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Podatek VAT w rozliczeniach wewnątrzwspólnotowych

Wstęp    2
Rozdział I. Podatki ich funkcje w gospodarce państwa    4
1.1. Pojecie i istota podatku    4
1.2. Konstrukcja prawna podatku, rodzaje podatków    11
1.3. Funkcje podatków    26
Rozdział II. Podatek od towarów i usług – wybrane aspekty    32
1.1. Miejsce VAT w dochodach budżetowych krajów UE    32
1.2. Regulacje prawne podatku od wartości dodanej (VAT)    37
1.3. Analiza podatku VAT w wybranych krajach Unii Europejskiej – wpływ VAT na zarządzanie płynnością podatników    39
1.4. Neutralność podatku – podstawowa cecha wspólnego systemu VAT    49
1.5. Nowe obowiązki dokumentacyjne w podatku od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej    55
1.6. Zakres harmonizacji poszczególnych rodzajów podatków w Unii Europejskiej    58
Rozdział III. Eksport towarów do krajów Wspólnoty – dostawy wewnątrzwspólnotowe    62
1.1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa – pojęcie i czynności zrównane z dostawą wewnątrzwspólnotową    62
1.2. Systematyka dostaw wewnątrzwspólnotowych    67
1.3. Warunki zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie    71
1.4. Sprzedaż wysyłkowa – uregulowania i pojęcie    73
1.5. Import towarów z krajów Wspólnoty – nabycie wewnątrzwspólnotowe    79
Zakończenie    85
Bibliografia    87
Spis tabel    91

Rachunkowość jednostek w upadłości

WSTĘP    3
ROZDZIAŁ I.  ISTOTA UPADŁOŚCI    6
I.1. Cele i rodzaje upadłości    6
I.2. Przesłanki ogłoszenia upadłości    10
I.2.1. Zdolność upadłościowa w myśl przepisów „Prawo upadłościowe i naprawcze”      10
I.2.2. Podstawy ogłoszenia upadłości    11
I.3. Organy i uczestnicy postępowania upadłościowego    16
ROZDZIAŁ II. PROCES POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I JEGO CHARAKTERYSTYKA    23
II.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości    23
II.2. Ogłoszenie upadłości i jej skutki    27
II.3. Przebieg postępowania upadłościowego    29
II.3.1. Upadłość obejmująca likwidację majątku    29
II.3.2. Upadłość z możliwością zawarcia układu    33
II.4. Zakończenie postępowania upadłościowego    38
ROZDZIAŁ III. RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTKI A PROCES UPADŁOŚCI    45
III.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości a rachunkowość jednostki    45
III.2. Księgowe skutki ogłoszenia stanu upadłości    48
III.2.1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych    48
III.2.2. Sporządzanie spisu inwentarza    50
III.2.3. Wycena aktywów i pasywów    56
III.3. Obowiązki syndyka a rachunkowość upadłego przedsiębiorstwa    58
III.2.4 Sporządzenie sprawozdania finansowego    59
ZAKOŃCZENIE    68
BIBLIOGRAFIA    70

Rachunkowość międzynarodowa

WSTĘP    4
Rozdział 1 Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej    6
1.1. Istota rachunkowości międzynarodowej    6
1.2. Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym    10
1.3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej i jej podstawowe wzorce    14
1.4. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami    17
1.5. Istota i znaczenie rewizji finansowej    21
Rozdział 2 Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości międzynarodowej    26
2.1. Istota standaryzacji i harmonizacji    26
2.2. Instytucje standaryzacyjne    29
2.3. Procedura przygotowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości    31
2.4. Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości    39
Rozdział 3    44
Polska rachunkowość finansowa na tle rozwiązań międzynarodowych    44
3.1. Regulacje prawne rachunkowości w Polsce    44
3.2. Grupy podmiotów objęte prawem bilansowym    47
3.3. Zasady ewidencji    50
3.4. Aktywa przedsiębiorstw    52
3.5. Pasywa przedsiębiorstw    60
3.6. Istota i rodzaje operacji gospodarczych    65
3.7. Dokumentacja operacji gospodarczych    70
3.8. Sprawozdawczość finansowa    74
Rozdział 4    80
Porównanie narodowych systemów rachunkowości    80
4.1. Rachunkowość anglosaska    80
4.1.1. Wielka Brytania    80
4.1.2. Stany Zjednoczone    87
4.2. Rachunkowość germańska    93
4.2.1. Niemcy    93
4.2.2. Szwajcaria    97
ZAKOŃCZENIE    102
BIBLIOGRAFIA    104
SPIS TABEL    108

Ewidencja wynagrodzeń nauczycieli

WSTĘP
Rozdział I. ISTOTA I FUNKCJE WYNAGRADZANIA    4
1.1. Historia wynagrodzeń    4
1.2. Istota wynagradzania    10
1.3. Funkcje wynagrodzeń (dochodowa, kosztowa, motywacyjna, społeczna)    13
1.4. Wynagradzanie jako narzędzie skutecznego motywowania do pracy    19
Rozdział II SYSTEM ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIAMI    26
2.1. Elementy i części składowe zarządzania wynagrodzeniami    26
2.2. Formy wynagradzania    34
2.3. Ochrona wynagrodzenia za pracę    44
Rozdział III. EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW OŚWIATY.    49
3.1 Zasady naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli.    49
3.2 Podstawowe warunki wypłacania wynagrodzeni nauczycielom.    49
3.3. System finansowy jednostek budżetowych.    50
3.4.Oświata Powiatowa jako przykład jednostki budżetowej.    51
3.5.Tygodniowy wymiar zajęć obowiązkowych oraz tygodniowa norma czasu pracy nauczycieli.    51
3.6. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.    52
3.7.Tygodniowa norma czasu pracy.    53
3.8. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.    54
3.9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela.    55
Rozdział IV. WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI OŚWIATY POWIATOWEJ  Z PODZIAŁEM NA SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA.    57
4.1.Wynagrodzenie zasadnicze.    57
4.3. Dodatek za wysługę lat.    61
4.4. Dodatek za trudne warunki pracy.    64
4.5.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.    66
4.6. Dodatek mieszkaniowy.    68
4.7. Dodatek motywacyjny.    69
4.8. Zasiłek na zagospodarowanie.    72
4.9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.    72
ZAKOŃCZENIE    77
BIBLIOGRAFIA    79
SPIS TABEL    83
SPIS RYSUNKÓW    84

Rachunkowość przedsiębiorstw. Ryczałtowa forma rozliczeń

Wstęp    2
Rozdział I. Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej    4
1.Istota i zadania przedsiębiorstwa    4
2. Rodzaje przedsiębiorstw    9
3. Znaczenie małych przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej    18
4. Formy ewidencji małych przedsiębiorstw w opodatkowaniu na zasadach ogólnych    28
Rozdział II. Zryczałtowane formy opodatkowania małych przedsiębiorstw podatkiem dochodowym od osób fizycznych    36
1. Istota form zryczałtowanych    36
2. Konta podatkowe    39
3. Ryczałt ewidencjonowany    42
Rozdział III Ryczałt podatkowy na przykładzie firmy ?X?    48
Zakończenie    66
Bibliografia    67

Kapitał pracujący jako istotny instrument zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. Rola i znaczenie zarządzania płynnością w strategii zarządzania przedsiębiorstwem 5
1.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem a wyzwania dzisiejszej rzeczywistości. 5
1.2. Rola i znaczenie informacji finansowej w zarządzaniu firmą. 11
1.3. Znaczenie i funkcje zarządzania krótkoterminowego w przedsiębiorstwie. 14
1.4. Płynność finansowa jako podstawowy element krótkookresowego zarządzania. 19

ROZDZIAŁ II. Pojęcie, poziom i pomiar kapitału pracującego 26
2.1. Środki obrotowe w przedsiębiorstwie 26
2.2. Pojęcie i poziom kapitału obrotowego 29
2.3. Cykl kapitału obrotowego 33
2.4. Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy 38
2.5. Metody badania kapitału obrotowego 41
2.6. Cykl konwersji gotówki 44

ROZDZIAŁ III. Kształtowanie wielkości i struktury kapitału obrotowego jako metody wpływu na kapitał pracujący. 49
3.1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. 49
3.2. Metody monitorowania i sterowania należnościami – polityka kredytowa firmy. 55
3.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. 61
3.4. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa, jako istotny aspekt zarządzania kapitałem pracującym. 66

ROZDZIAŁ IV. Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie strategii zarządzania kapitałem pracującym. 72
4.1. Strategia kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji kapitału obrotowego brutto w ujęciu ?dochód ? ryzyko?. 72
4.1.1. Istota koncepcji kapitału obrotowego brutto. 72
4.1.2. Strategia i zasady kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji kapitału obrotowego brutto. 76
4.2. Strategia kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji samolikwidacji długu. 79
4.2.1. Istota koncepcji samolikwidacji długu. 79
4.2.2. Strategie kapitału obrotowego w koncepcji samolikwidacji długu. 82
4.2.3. Zasady zarządzania kapitałem obrotowym w koncepcji samolikwidacji długu. 87

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel i schematów 95

Audyt wewnętrzny, controlling, kontrola wewnętrzna – studium porównawcze

Wstęp 2
Rozdział I. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego 4
1.1. Pojęcie i istota audytu 9
1.2. Metody statystyczne w audycie 14
1.3. Standardy audytu wewnętrznego 19
Rozdział II.  Zagadnienie kontroli wewnętrznej 23
2.1. Pojęcie i istota kontroli wewnętrznej 24
2.2. Organizacja kontroli wewnętrznej 30
2.3. Praktyczne aspekty kontroli wewnętrznej 34
Rozdział III. Filozofia controllingu 43
3.1. Pojęcie i istota controllingu 43
3.2. Zasady i zadania controllingu 47
3.3. Uniwersalizacja systemów controllingu 55
Rozdział IV. Audyt wewnętrzny, controlling, kontrola wewnętrzna – studium porównawcze 61
4.1. Praktyczne zastosowania 61
4.2. Metodyka działania na przykładzie Zakładu Energetycznego Tarnów S. A. 68
4.3. Przydatność informacyjna 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków i tabel 88

Audyt i kontrola wykonania budżetu samorządowej jednostki budżetowej

WSTĘP 3

Rozdział 1
METODYKA PLANOWANI BUDŻETOWEGO 5
1.1. Charakterystyka gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 5
1.2. Zasady budżetowe 11
1.3. Sporządzanie planu finansowego jednostki budżetowej 16
1.4. Uchwalenie budżetu jednostki 19

Rozdział 2 24
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 24
2.1. Istota kontroli budżetowej 24
2.2. Kontrola budżetowa w kontekście problematyki zarządzania 28
2.3. Kontrola wewnętrzna w jednostce budżetowej 31
2.4. Audyt wewnętrzny 34

Rozdział 3 42
KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE STARE BABICE 42
3.1. Zadania i organizacja jednostek 42
3.2. Dokumentacja dochodów i wydatków 44
3.3. Kontrola wykonania budżetu w 2004 roku 53
3.4. Ocena własna 57

ZAKOŃCZENIE 60

BIBLIOGRAFIA 61

SPIS TABEL 63

Aspekty podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową

Wstęp 2
Rozdział I.  Spółka cywilna i następstwa jej przekształcenia w wyniku zmian w kodeksie spółek handlowych – zagadnienia wstępne 4
1.1. Charakterystyka spółki cywilnej 5
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy a spółka cywilna 9
1.3. Dopuszczalność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową 11
1.4. Przepisy ogólne procedury przekształcania spółki cywilnej w spółkę kapitałową 14
1.4.1. Likwidacja spółki cywilnej i utworzenie na jej bazie nowej spółki kapitałowej 18
1.4.2. Wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej tytułem aportu do nowo utworzonej spółki kapitałowej – problemy cywilnoprawne 20
1.4.3. Problemy podatkowe 23
Rozdział II.  Procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową 25
2.1. Czynności przygotowawcze 25
2.1.1. Fazy czynności przygotowawczych 25
2.1.2. Modelowe czynności przygotowawcze 28
2.1.3. Bilans przekształceniowy 29
2.2. Podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu 34
2.2.1. Powzięcie uchwały o przekształceniu 34
2.2.2. Treść uchwały o przekształceniu 36
2.2.3. Przekształcenie dobrowolne 38
2.2.4. Przekształcenie ustawowe 39
2.2.5. Przekształcenie przymusowe 40
2.3. Rejestracja i ogłoszenie przekształcenia 41
Rozdział III. Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej 45
3.1. Skutki  w zakresie podatku VAT 46
3.2. Skutki w zakresie podatku dochodowego 53
3.3. Przekształcenie spółki a obowiązki płatnicze 57
Rozdział IV. Inne skutki podatkowe przekształceń 63
4.1. Sukcesja praw i obowiązków przejętych w wyniku przekształcenia 63
4.1.1. Odliczanie straty w razie przekształcenia 67
4.1.2. Prawo do ulgi inwestycyjnej 68
4.1.3. Kontynuacja amortyzacji 69
4.1.4. Możliwość odliczenia VAT naliczonego 70
4.2. Odpowiedzialność spółki przekształconej za zobowiązania spółki przekształcanej 72
4.3. Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe 81
Zakończenie 90
Bibliografia 92