Archiwa kategorii: Prawo

prace z prawa

Przywileje i immunitety dyplomatyczne

Wstęp    4
Rozdział 1. Dyplomacja – pojęcie i cechy charakterystyczne    7
1.1. Nazwa i rys historyczny dyplomacji    7
1.2. Dyplomacja polska    13
1.3. Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego    15
Rozdział 2. Przywileje i immunitety dyplomatyczne    20
2.1. Pojęcie i istota przywilejów i immunitetów    20
2.2. Teoretyczne aspekty instytucji przywilejów i immunitetów    21
2.2.1. Immunitet jurysdykcyjny państwa a immunitet dyplomatyczny    21
2.2.2. Koncepcja funkcji reprezentacyjnej    24
2.2.3. Teoria eksterytorialności    25
2.2.4. Teoria swobody funkcji    25
2.3. Obowiązek respektowania ustawodawstwa i zwyczajów państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych    27
2.4. Zasada niedyskryminacji, wzajemności i największego uprzywilejowania    31
2.5. Odpowiedzialność za naruszenie przywilejów i immunitetów    34
2.6. Zakres osobowy, terytorialny i czasowy korzystania z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych    43
2.7. Nietykalność osobista    49
2.8. Status pomieszczeń misji dyplomatycznej, rezydencji, mienia oraz tzw. prawo do kaplicy    52
2.9. Przywileje i immunitety przedstawicieli dyplomacji watykańskiej    57
Rozdział 3. Charakterystyka immunitetu jurysdykcyjnego    62
3.1. Zasady ogólne    62
3.2. Immunitet od jurysdykcji karnej    64
3.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej    66
3.4. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej    69
3.5. Związek broni palnej z immunitetem administracyjnym    70
3.6. Zeznawanie w charakterze świadka, doręczanie pism procesowych i występowanie w charakterze biegłego    71
3.7. Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego lub odmowa zrzeczenia się    72
3.8. Immunitet egzekucyjny i zrzeczenie się takiego immunitetu    74
3.9. Sposoby dochodzenia roszczeń wobec misji dyplomatycznej i jej członków    78
Rozdział 4. Prawa i obowiązki osób objętych przywilejami i immunitetami    81
4.1. Komunikowanie się z władzami państwa przyjmującego, swoboda poruszania się, porozumiewania się, korespondencja urzędowa, poczta dyplomatyczna, kurierzy dyplomatyczni i nadajnik radiowy    81
4.2. Zwolnienia podatkowe i celne członków misji dyplomatycznej    87
4.3. Zwolnienia od świadczeń osobistych, obciążeń wojskowych, obowiązków rejestracyjnych, zwolnień w zakresie ubezpieczeń społecznych, zwolnienia na pracę    91
4.4. Prawo do wywieszania flagi, godła i ich ochrony    93
4.5. Dokumenty dyplomatyczne    94
4.5.1. Paszporty dyplomatyczne i służbowe MSZ    94
4.5.2. Wizy    96
4.5.3. Legitymacje    98
4.5.4. Laissez-passer    99
4.5.5. Listy polecające    99
4.5.6. Glejty bezpieczeństwa („żelazne listy”)    100
4.6. Działanie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych w okolicznościach wyjątkowych    101
Podsumowanie    106
Bibliografia    110

Wywłaszczenie nieruchomości

Wstęp    2
Rozdział 1. Zagadnienia wstępne    3
§ 1. Geneza instytucji wywłaszczenia nieruchomości    3
§ 2. Ewolucja regulacji prawnej w zakresie wywłaszczeń nieruchomości    5
§ 3. Regulacja prawna w zakresie wywłaszczeń nieruchomości w świetle obowiązującego prawa    7
Rozdział 2. Przedmiot wywłaszczenia w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami    15
§ 1. Prawo rzeczowe na nieruchomości jako przedmiot wywłaszczenia    15
1. Pojęcie prawa rzeczowego    15
2. Rodzaje praw rzeczowych na nieruchomości, które mogą stanowić przedmiot wywłaszczenia    16
§ 2. Wyłączenie spod wywłaszczenia nieruchomości    23
Rozdział 3. Tryb wywłaszczenia nieruchomości    25
§ 1. Rokowania    25
§ 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia nieruchomości    29
1.    Organ właściwy    29
2.    Wszczęcie postępowania    29
3.    Postępowanie wyjaśniające, jego zakres    31
Zakończenie    33
Bibliografia    36

Funkcjonowanie sportu w Polsce. Prawo sportowe

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne działalności sportowej    4
1. Prawo wspólnotowe    4
1.1. Prawo wspólnotowe na terytorium RP    7
2. „Regulacje” wydawane przez organizacje sportowe    10
3. Prawo krajowe    12
3.1. Kategorie zawodników    16
Rozdział II. Status organizacyjno – prawny klubu sportowego    24
1. Status prawny klubu sportowego    24
1.1.W prawie WE    24
1.2 Status klubu sportowego w prawie krajowym    28
2. Organizacja klubów sportowych    34
Rozdział III. Status prawny sportowca jako pracownika    42
1.Regulacje prawne zatrudniania z klubach sportowych.    42
1.1.Sprawa Bosmana    43
1.2. Późniejsze sprawy    45
1.3. Sprawa Simutenkova    46
Zakończenie    61
Bibliografia    63

Umowa poręczenia

Wstęp

Rozdział I.
Istota i pojęcie umowy w prawie polskim
1.1. Definicyjne ujęcie umowy i jej regulacje prawne oraz funkcje umów
1.2. Klasyfikacja i swoboda umów
1.3. Forma i strony umowy
1.4. Europejskie prawo umów

Rozdział II.
Poręczenie ? interpretacja prawna pojęcia
2.1.Poręczenie jako czynność prawna
2.2. Rodzaje poręczeń w systemie prawnym
2.2.1. Poręczenia udzielane przez osoby fizyczne
2.2.2. Poręczenia udzielane przez osoby prawne
2.3. Wygaśnięcie poręczenia

Rozdział III.
Umowa poręczenia
3.1. Zakres zobowiązania
3.2. Terminy i wymagalność poręczonego świadczenia
3.3. Zaspokojenie roszczenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I.    6
1.1. Przepisy Kodeksu spółek handlowych    6
1.2. Prawo bankowe    15
1.3. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi    21
1.4. Ordynacja podatkowa    27
1.5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    30

ROZDZIAŁ II.  PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ    35
2.1. Przestępczość gospodarcza w perspektywie historycznej    35
2.2. Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce    39
2.3. Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej    47
2.4. Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków    53
2.5.Techniki przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej    57
2.6. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy    66
2.6.1. Proces prania brudnych pieniędzy    66
2.6.2. Metoda zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy    68

ROZDZIAŁ III.  PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I ICH RODZAJE
W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWOWYCH    73
3.1.Pojęcie przestępstwa gospodarczego    73
3.2.Rodzaje przestępstw gospodarczych    76
3.3.Pranie  pieniędzy w prawie karnym    83

ZAKOŃCZENIE    100
BIBLIOGRAFIA    104

Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności    4
1.Społeczno gospodarcze przesłanki produkcji zdrowej żywności    4
Rozdział II. Zakres i regulacje prawne z zakresu prawa żywnościowego    13
1. Regulacje unijne (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa unijnego)    13
2. Regulacje krajowe (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa krajowego)    22
III. Kierunki dalszego rozwoju prawodawstwa pod kierunkiem produkcji zdrowej żywności    28
Zakończenie    32
Bibliografia    34

Rzecznik praw obywatelskich

Wstęp    2
Rozdział I. Ochrona praw i wolności człowieka w demokratycznym państwie prawa    3
Rozdział  II  Rzecznik Praw Obywatelskich w świetle prawa Polskiego.    23
Rozdział  III  Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w wybranych przykładach.    39
Rozdział IV  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a Rzecznik Praw Obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej    60
Zakończenie    68
Bibliografia    70

Rada pracowników

Wstęp

Rozdział I.
Rada pracowników – ujęcie definicyjne
1. Istota, pojęcie i skład rady pracowników
2. Procedura powoływania rady pracowników
3. Obowiązki tworzenia rady pracowników
4. Zasady ochrony szczególnej członków rad

Rozdział II.
Ustawowy obowiązek powoływania rad pracowniczych
1. Obowiązki i tryb proceduralny powoływania w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe
2. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe
3. Skład i kadencja rady pracowników

Rozdział III.
Uprawnienia rady pracowników
3.1. Zakres przedmiotowy uprawnień informacyjnych rady
3.2. Konsultacja – definicja, zakres i formy przeprowadzania
3.3. Sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez pracodawcę i prowadzenia konsultacji
3.4. Porozumienia pomiędzy pracodawcą i radą pracowników dotyczące informowania oraz konsultacji

Zakończenie
Bibliografia

Zasiedzenie własności nieruchomości

Wstęp

Rozdział I.
Sposoby nabycia własności nieruchomości
1.1. Sposoby nabycia własności ruchomości.
1.2. Sposoby nabycia własności nieruchomości.
1.3. Zasiedzenie jako najstarsza forma własności nieruchomości

Rozdział II.
Nieruchomość jako przedmiot zasiedzenia
1.1. Ułamkowa część nieruchomości.
1.2. Przedmiot prawny zasiedzenia.
1.3. Zasiedzenie praw związanych z nieruchomością.

Rozdział III.
Przesłanki zasiedzenia nieruchomości
1.1. Posiadanie samoistne.
1.2. Upływ czasu.
1.3. Dobra lub zła wiara.

Zakończenie
Bibliografia

Ochrona praw człowieka w świetle prawa międzynarodowego

Wstęp    3
Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o ochronie praw człowieka    5
1.1. Pojęcie ochrony praw człowieka    5
1.2. Formy ochrony praw człowieka    6
1.3. Systemy ochrony praw człowieka i relacje między nimi    8
1.4. Zagrożenia i naruszenia praw człowieka    10
1.4.1. Zagrożenia praw człowieka    10
1.4.2. Naruszenia praw człowieka    11
1.5. Gwarancje praw jednostki    12
Rozdział 2. Źródła międzynarodowego prawa praw człowieka    15
2.1. Źródła międzynarodowego prawa    15
2.1.1. Umowy    15
2.1.2. Zwyczaje    17
2.1.3. Zasady ogólne    19
2.2. Prawa jednostki w prawie ponadnarodowym    21
2.3. Prawa jednostki w prawie wewnętrznym    23
2.3.1. Regulacja praw człowieka w aktach prawa wewnętrznego krajów demokratycznych    24
2.3.2. Regulacje inne niż akty prawa wewnętrznego    25
Rozdział 3. Prawa człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych    27
3.1. Historyczny przełom czyli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka    27
3.2. Prawa człowieka w działalności ONZ    29
3.3. Problemy poszanowania praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych    31
Rozdział 4. Pakty Praw Człowieka i inne konwencje    33
4.1. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych    34
4.2. Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych    37
4.3. Inne ważne instrumenty prawnomiędzynarodowe    40
4.3.1. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej    40
4.3.2. Komitet przeciwko Torturom    41
4.3.3. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet    42
4.3.4. Komitet Praw Dziecka    43
4.3.5. Komitet Pracowników Migrujących    44
Rozdział 5. Kontrola przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności sprawowana przez organy Narodów Zjednoczonych    45
5.1. Sprawozdawczość    45
5.2. Wnoszenie indywidualnych skarg    50
5.3. Działalność Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka    55
Zakończenie    57
Bibliografia    58