Archiwa kategorii: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Plan zarządzania nieruchomością [nieruchomość jest wykorzystywana na cele biurowe]

1. WSTĘP    2
1.1. Cel opracowania planu, cele właściciela nieruchomości.    2
1.2. Podstawy prawne:    2
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    3
2.1. Stan prawny nieruchomości oraz dane właściciela    3
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego    4
2.3. Lokalizacja szczegółowa    5
2.4. Opis i stan techniczny budynku    6
Przyjęto zużycie techniczne budynku w wysokości 30,37 %    9
2.5. Charakterystyka nieruchomości    9
2.6. Dokumentacja dotycząca nieruchomości    10
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości    10
2.8. Określenie niezbędnych potrzeb remontowych    14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością    15
2.10. Podsumowanie i wnioski    16
3.2. Klienci – ich oczekiwania i preferencje    18
3.3. Konkurencyjne nieruchomości    18
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości    21
3.5. Podsumowanie i wnioski    22
4. BIEŻĄCA  ANALIZA   FINANSOWA  NIERUCHOMOŚCI    24
4.1. Analiza finansowa ostatnich dwóch lat    24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów    28
4.3. Potencjalne źródła finansowania    28
4.4. Oszacowanie wartości nieruchomości    28
4.5. Podsumowanie    29
5. ANALIZA STRATEGICZNA    31
5.1. Analiza SWOT    31
5.2. Określenie wariantów postępowania    33
6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    39
6.1. Ustalenie stopy dyskonta    39
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego    43
8. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE    46

Transakcje kupna – sprzedaży i udział pośredników na rynku nieruchomości

Wstęp    2

Rozdział I.
Transakcje kupna – sprzedaży i udział pośredników na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego    4

Rozdział II.
Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego    15
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości    15
3.2. Cechy pośrednika nieruchomości    21
3.3. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku    22

Zakończenie    27
Bibliografia    29
Spis tabel i rysunków    30

Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno–użytkową

I. WSTĘP    2
1.1. Cele i oczekiwania właściciela    2
2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami    4
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela    6
2.2. Lokalizacja ogólna    8
2.3. Lokalizacja szczegółowa    10
2.4. Opis i stan techniczny budynku    11
2.5. Charakterystyka nieruchomości    16
2.6. Zawartość dokumentacji technicznej    17
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.    18
2.8. Określenie potrzeb remontowych.    18
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością    19
2.10. Podsumowanie i wnioski.    20
III. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI.    23
3.1. Ogólna charakterystyka rynku lokalnego    23
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania    25
3.3. Konkurencyjne nieruchomości    29
3.4. Podsumowanie i wnioski    31
IV . BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA    33
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości    33
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów    37
4.3. Określenie wartości nieruchomości i możliwości jej zmiany    38
4.4. Ustalenie stopy dyskonta    39
4.5. Podsumowanie i wnioski    40
5. ANALIZA STRATEGICZNA    41
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości    41
5.2. Określenie wariantów postępowania    42
6. Analiza przyjętych wariantów rozwiązań    45
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    46
6.1. Charakterystyka przyjętych wariantów rozwiązań    46
6.3. Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantu optymalnego    49
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ    51
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI    52

Wywłaszczenie nieruchomości

Wstęp    2
Rozdział 1. Zagadnienia wstępne    3
§ 1. Geneza instytucji wywłaszczenia nieruchomości    3
§ 2. Ewolucja regulacji prawnej w zakresie wywłaszczeń nieruchomości    5
§ 3. Regulacja prawna w zakresie wywłaszczeń nieruchomości w świetle obowiązującego prawa    7
Rozdział 2. Przedmiot wywłaszczenia w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami    15
§ 1. Prawo rzeczowe na nieruchomości jako przedmiot wywłaszczenia    15
1. Pojęcie prawa rzeczowego    15
2. Rodzaje praw rzeczowych na nieruchomości, które mogą stanowić przedmiot wywłaszczenia    16
§ 2. Wyłączenie spod wywłaszczenia nieruchomości    23
Rozdział 3. Tryb wywłaszczenia nieruchomości    25
§ 1. Rokowania    25
§ 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia nieruchomości    29
1.    Organ właściwy    29
2.    Wszczęcie postępowania    29
3.    Postępowanie wyjaśniające, jego zakres    31
Zakończenie    33
Bibliografia    36

Inwestowanie w nieruchomości

wstęp

Rozdział 1. Rynek nieruchomości jak miejsce inwestowania
1.1 Cechy rynku nieruchomości
1.2. Sposoby inwestowania w nieruchomości
1.3. Zalety i wady inwestowania w nieruchomości

Rozdział 2. Charakterystyka regionu łódzkiego jako rynku nieruchomości
2.1. Położenie geograficzne regionu
2.2 Sytuacja ekonomiczno-społeczna regionu
2.3. Znaczenie rynku nieruchomości w regionie łódzkim

Rozdział 3. Ocena inwestycji w nieruchomości w regionie łódzkim
3.1. Nieruchomości indywidualne (mieszkaniowe)
3.2. Nieruchomości przemysłowe
3.3 Nieruchomości specjalne

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel

Gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkań

Wstęp

I.    Pojęcie i zakres gospodarki zasobami mieszkaniowymi
1.    Gospodarka zasobami mieszkaniowymi ? definicje
2.    Mieszkaniowy zasób gminy a prywatyzacja gminnych zasobów mieszkaniowych
3    Formy własności i zarządu zasobami mieszkaniowymi
4.    Zadania i kompetencje gmin w gospodarce zasobami mieszkaniowymi ? podstawowe regulacje prawne
5.     Sposoby finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy

II.    Ogólna charakterystyka gminy Złotoryja
1.    Położenie i układ osadniczy
2.    Ludność i jej struktura
3.    Struktura gospodarcza gminy
4.    Wyposażenie gminy z elementy infrastruktury technicznej powiązanej z mieszkalnictwem

III.    Zasoby komunalne w Złotoryi i ich charakterystyka
1.    Rozmiary fizyczne zasobów mieszkaniowych i ich struktura
2.    Cechy jakościowe zasobów i ich standardy wyposażeniowe i powierzchniowe
3.    Stan techniczny zasobów i potrzeby remontowe
4.    Kryteria rozdziału przyznawania mieszkań komunalnych w gminie Złotoryja

IV.    Gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Złotoryi
1.    Zarząd komunalnymi zasobami w Złotoryi
2.    Nakłady na bieżącą eksploatację i techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych
3.    Koszty eksploatacji zasobów
4.    Nakłady na techniczne utrzymanie zasobów

V    Finansowanie  kosztów eksploatacji i technicznego utrzymania zasobów
1.    Źródła środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych
2.    Wpływy z najmu lokali
3.    System opłat czynszowych za lokale mieszkalne
4.    Przychody czynszowe i ich dynamika
5.    Wynik finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Symulacja i analiza transakcji sprzedaży nieruchomości

PODSTAWY FORMALNO ? PRAWNE    3
I. Przyjęcie oferty    5
1. Sposób nawiązania kontaktu z zamawiającym    5
2. Zasady współpracy z zamawiającym ? definiowanie oczekiwań /potrzeb zamawiającego    6
3. Oględziny nieruchomości ? sporządzenie opisu nieruchomości    6
3.1. Opis i weryfikacja stanu prawnego nieruchomości    6
4. Źródła danych i informacji    9
5. Charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości    9
6. Zawarcie umowy pośrednictwa    12
7. Analiza sytuacji prawnej dotyczącej transakcji    14
II. Promocja i reklama oferty    17
1. Sporządzenia oferty    17
III. Realizacja transakcji    18
Załącznik 1. Zlecenie określenia poziomu ceny ofertowej nieruchomości    21
Załącznik 2. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości    22
Załącznik 3. Karta budynku    27
Załącznik 3. Deklaracja woli nabycia nieruchomości    30

Ustawowe i umowne zarządzanie nieruchomością wspólną

Wstęp

Rozdział. I
Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
1.1. Istota i pojęcie zarządu
1.2. Prawa i obowiązki właścicieli wynikające z ustawy o własności lokali
1.3. Powstanie wspólnoty i jej członkowie

Rozdział II.
Zarząd i administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych
2.1. Lokal jako przedmiot odrębnej własności
2.2. Wspólnoty małe i duże
2.3. Możliwości i konsekwencje wyboru formy zarządu

Rozdział III.
Warianty zarządzania nieruchomością wspólną
3.1. Zarządzanie nieruchomością małą
3.1.1 Rodzaje zarządzania i wyznaczenie zarządcy
3.2. Zasady i uwarunkowania zarządzanie nieruchomością dużą
3.3.Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd we wspólnocie mieszkaniowej

Zakończenie
Bibliografia

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, a zasobami spółdzielni mieszkaniowej

Wstęp    2
Rozdział. I Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych    4
1.1. Istota i pojęcie zarządu    4
1.2. Prawa i obowiązki właścicieli wynikające z ustawy o własności lokali    8
1.3. Powstanie wspólnoty i jej członkowie    15
Rozdział II. Zarząd i administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych    20
2.1. Lokal jako przedmiot odrębnej własności    20
2.2. Wspólnoty małe i duże    25
2.3. Możliwości i konsekwencje wyboru formy zarządu    30
Rozdział III. Warianty zarządzania nieruchomością wspólną    35
3.1. Zarządzanie nieruchomością małą    35
3.2. Zasady i uwarunkowania zarządzanie nieruchomością dużą    38
3.3. Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd we wspólnocie mieszkaniowej    42
Zakończenie    46
Bibliografia    48