Archiwa kategorii: Logistyka i transport

prace dyplomowe z logistyki i transportu

System dystrybucji produktów

Wstęp 2
Rozdział I. Dystrybucja jako element marketingu 4
1. Elementy marketingu 4
2. Istota, cele i funkcje dystrybucji 9
3. Rodzaje dystrybucji 13
4. Podstawowe ogniwa pośredniczące w kanałach sprzedaży 20
Rozdział II Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa FARMACOL S.A. na tle branży 27
1. Historia przedsiębiorstwa 27
2. Przedmiot działalności 30
3. Cele, misja i atuty spółki 31
4. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym 34
Rozdział III. Organizacja dystrybucji w firmie Farmacol S.A. 37
1. Dystrybucja na rynku farmaceutycznym 37
2. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Farmacol SA 42
3. Czynniki determinujące strategię dystrybucji w firmie Farmacol SA 46
Rozdział IV Ocena i propozycje zmian w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
1. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
2. Propozycje zmian w zakresie dystrybucji 51
Wnioski 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Transeuropejskie korytarze transportowe

Wstęp    2
Rozdział. I. Transport – zagadnienia podstawowe    3
1.1. Pojecie i rola transportu w gospodarce    3
1.2. Podstawowe rodzaje transportu    7
1.3. Rynek usług transportowych    13
Rozdział II. Transport kolejowy w Polsce i w Unii Europejskiej    16
2.1. Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce    16
2.2. Rola transportu kolejowego we współczesnej gospodarce polskiej    20
2.3. Przemiany w paneuropejskim systemie transportu kolejowego    27
Rozdział III. Transeuropejskie korytarze transportu kolejowego    30
3.1. Europejskie zasady polityki transportowej    30
3.2. Rozwój transeuropejskich sieci transportowych    37
3.2.2. Korytarze I i IA    41
3.2.1. Korytarz transportowy C-E 65 i pozostałe korytarze    43
3.3. Tendencje rozwoju korytarzy transportowych w Europie    49
Zakończenie    54
Bibliografia    56

Problemy rozwoju transportu kombinowanego intermodalnego w Polsce

Wstęp    2
Rozdział I.
Transport kombinowany i intermodalny jako nowe formy transportu    3
1. Pojęcie i istota alternatywnych form transportu    3
2. Transport intermodalny i jego związek z logistyką    9
3. Rozwój transportu kombinowanego na terenie Unii Europejskiej    14
Rozdział II.
Ocena rozwoju nowych form transportu w Polsce    19
1. Rozwój infrastruktury transportowej    19
2. Terminale przeładunkowe jako dominująca technologia transportu kombinowanego    23
3. Zalety i wady alternatywnych form transportu    28
Rozdział III.
Problemy rozwoju transportu intermodalnego/kombinowanego w Polsce    34
1. Cele i założenia rozwoju analizowanych form transportu    34
2. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego/kombinowanego    39
3. Podstawowe bariery ograniczające rozwój transportu kombinowanego i intermodalnego w Polsce    42
4. Problemy techniczne i organizacyjne związane ze stosowaniem jednostek ładunkowych    46
Zakończenie    49
Bibliografia    51
Spis tabel    54
Spis rysunków    54

Polityka transportowa Polski i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Definicja i istota procesu transportowego i jego rola w polityce transportowej    3
1. Pojęcie procesu transportowego    3
2. Istota polityki transportowej    5
Rozdział II. Polityka transportowa a Unia Europejska    7
Rozdział III. Infrastruktura europejska    17
Bibliografia    22

Transport morski ładunków LNG

Wstęp    2
Rozdział 1 Gaz ziemny ? jako ładunek    4
1.1. Gaz ziemny i jego występowanie na kuli ziemskiej    4
1.2. Gaz ziemny przewożony drogą morską (LNG)    7
1.3. Zastosowanie LNG    10
1.4. Zagrożenia wynikające z transportu LNG    13
Rozdział 2. Rynek przewozów morskich ładunków LNG    19
2.1. Wielkość i struktura kierunkowa przewozów masy ładunkowej    19
2.2. Stawki za przewozy ładunków LNG    27
2.3. Główne porty LNG na świecie    29
2.4. Udział Polski w światowym rynku LNG    35
Rozdział III. Statki do przewozu LNG    44
3.1. Rozwój floty gazowców LNG    44
3.2. Charakterystyka gazowców LNG    45
3.3. Zbiorniki ładunkowe stosowane na statkach LNG    49
3.4. Systemy bezpieczeństwa stosowane na metanowcach LNG    53
Rozdział 4. Perspektywy rozwoju transportu LNG na świecie    63
4.1.Tendencje rozwojowe na świecie.    63
4.2. Koncepcje rozwojowe w Polsce.    72
Zakończenie    80
Bibliografia    82
Spis tabel    86
Spis rysunków    86

Zasady funkcjonowania transportu międzynarodowego

Wstęp        2

Rozdział. I. Transport międzynarodowy – informacje ogólne    4
1.1. Definicja, pojęcie i istota transportu    4
1.2. Analiza dziedzin transportu, a obsługa wymiany międzynarodowej    8
2.1. Transport, żegluga i porty morskie    8
1.2.2.  Transport samochodowy i kolejowy  oraz żegluga śródlądowa    13
1.2. 3. Transport lotniczy, porty i żegluga powietrzna    19
1.3. Europejskie zasady polityki transportowej    21

Rozdział II. Organizacja logistyki i centr logistycznych w procesie transportowym na terenie Polski        28
2.1. Definicja i istota logistyki    28
2.2. Organizacja działań logistycznych ? koszty i gospodarka zapasami    35
2.3. Centra logistyczne i operatorzy logistyczni    43

Rozdział III. Zasady organizacji i zarządzania procesem transportowym w handlu zagranicznym    53
3.1. Analiza procesu transportowego w handlu zagranicznym    53
3.2. Istota i podstawowe zadania spedycji międzynarodowej    59
3.3. Regulacje prawne, dotyczące działalności spedytorów    65
3.4. Rynek i organizacje spedycyjne w Polsce    69

Zakończenie    75
Bibliografia    77
Spis tabel    81
Spis rysunków    81

Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw

Wstęp    2
Rozdział I. Problemy teoretyczne związane z zintegrowanym łańcuchem dostaw    3
1.1 Pojęcie zintegrowanego łańcucha dostaw    3
1.2 Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw    9
1.3 Zintegrowany łańcuch dostaw w obliczu procesów globalizacji i internacjonalizacji    15
1.4 Zarządzanie łańcuchem podaży    18
Rozdział II. Zarządzanie informacjami i materiałami w zintegrowanym łańcuchu dostaw    21
2.1 Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchu dostaw    21
2.2 Zarządzanie materiałami    27
2.3 Zarządzanie zapasami    28
2.4 Systemy wspomagające logistykę zaopatrzenia i dystrybucji    34
2.5 Rola informacji w łańcuchu dostaw    36
2.6 Przepływy informacji logistycznych w łańcuchu dostaw    36
2.7 Logistyczny system informacji    37
2.8 Technologie w dziedzinie informacji logistycznych.    39
Rozdział III. Analiza studium przypadku  – branża motoryzacyjna, odzieżowa i przemysłowa    40
Zakończenie    44
Bibliografia    46
Spis tabel    49
Spis rysunków    50

Wykorzystanie systemów logistyki i informatyki w transporcie drogowym

Wstęp    3
Rozdział 1.Rola transportu drogowego    5
1.1. Istota procesu transportowego    5
1.2. Przebieg procesu transportowego i analiza jego kosztów    8
1.3. Polityka transportowa a polityka państwa.    11
1.4. Wpływ państwa na politykę handlową i transportową    15
1.5.Polityka technologii przewozów w transporcie kombinowanym i  intermodalnym    18
1.5.1.Kryteria ekologiczne i energetyczne    20
1.5.2.Kształtowanie struktury gałęziowej systemu transportowego    23
1.5.3.Rozwój technologiczny gałęzi transportu  kombinowanego i intermodalnego    27
Rozdział 2. Pojecie i istota logistyki oraz  informatyki    29
2.1. Podstawowe sfery działań i rozwiązań  logistycznych oraz  informatycznych    29
Funkcje planowania    33
Obsługa klienta    33
Baza danych    33
Funkcja koordynacji    33
Funkcja sterowania    33
2.2. Koncepcja zintegrowanego zarządzania logistycznego    35
2.2.1. Przesłanki integracji logistyki i informatyki    35
2.3.  Cele i efekty logistyczne oraz podstawy ich realizacji w aspekcie strategicznym    39
2.4. Logistyka procesów zaopatrzenia i rozwiązania informatyczne    42
Analiza zamówień    45
Rozdział 3. Praktyczne rozwiązania systemów logistyki i informatyki w transporcie drogowym    52
3.1.Internetowe zamawianie produktów i kontakty z dostawcami    52
3.2.Kaban i odniesienie do stanu zapasów.    54
3.3.Just in time i odniesienie do stanu zapasów (optymalna partia zamówienia).    58
3.4.Ulepszone rozwiązania w transporcie.    63
Zakończenie    69
Bibliografia    71

Logistyczne procesy produkcyjne na przykładzie cukrowni

Wstęp    2
Rozdział I. Problematyka zarządzania produkcją    4
1. Przedsiębiorstwo produkcyjne i produkcja    4
2. Zarządzanie produkcją    8
2.1. Gospodarka materiałowa    8
2.2. Zaopatrzenie    11
2.3. Gospodarka magazynowa    13
3. Proces produkcyjny i jego planowanie    15
4. Współczesne metody i koncepcje usprawnienia procesu produkcji    24
Rozdział 2. Kryteria logistycznych procesów produkcyjnych    29
1. Ocena ryzyka w systemie produkcyjnym    29
1.1. Definicja i klasyfikacje ryzyka    29
1.2. Niezawodnościowa struktura systemu produkcyjnego    32
2. Planowanie i sterowanie produkcją    36
3. Maksymalizacja przepływów    45
Rozdział 3. Badania zarządzania produkcją na przykładzie cukrowni X    51
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa    51
1.1. Forma prawna i struktura organizacyjna    51
1.2. Przedmiot działalności i oferta przedsiębiorstwa    54
1.3. Odbiorcy produktów i pozycja konkurencyjna    55
2. Model badawczy    59
3.Analiza wyników badania    73
Zakończenie    77
Bibliografia    79
Spis tabel    81
Spis rysunków    81

Zarządzanie magazynem

Wstęp

Rozdział I.
Magazynowanie ? istota i definicje
1.1. Magazyn i magazynowanie
1.2. Rodzaje i funkcje magazynów
1.3. Rodzaje zapasów i warunki przechowywania
1.4. Nadzorowanie magazynu

Rozdział II.
Zagospodarowanie magazynu
2.1. Podział magazynu na strefy
2.2. Moduły magazynowe
2.3. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu

Rozdział III.
Funkcjonowanie magazynu
3.1. Podstawowe procesy magazynowe
3.2. Analiza ABC w magazynowaniu
3.3. Dokumentacja i dokumenty magazynowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków