Archiwa kategorii: Finanse

prace z finansów

Rynek usług leasingowych w Polsce

Wstęp    2
Rozdział I.  Charakterystyka leasingu    5
1.1. Pojęcie i istota leasingu    5
1.2. Geneza powstania leasingu    9
2.2.1. Leasing w USA    13
2.2.2. Leasing Wielkiej Brytanii    14
2.2.3. Leasing w Niemczech    15
2.2.4. Leasing w Polsce    16
1.3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu    17
Rozdział II.  Rodzaje leasingu i ich charakterystyka    21
2.1. Leasing bezpośredni i pośredni    22
2.2. Leasing finansowy i operacyjny    24
2.3. Inne rodzaje leasingu    27
Rozdział III.  Leasing w praktyce obrotu gospodarczego    39
3.1. Strony transakcji    39
3.1.1. Leasingodawca    41
3.1.2. Leasingobiorca    44
3.2. Zawarcie umowy    45
3.3. Treść umowy leasingu, jej wykonywanie i zakończenie    47
Rozdział IV.  Rynek usług leasingowych w Polsce    53
4.1. Umowy leasingu po akcesji do UE    53
4.2. Leasing nieruchomości w Polsce    55
4.3. Leasing w Polsce w ujęciu statystycznym na tle Europy    61
4.4. Nowoczesne formy finansowania inwestycji    63
4.4.1. Factoring    63
4.4.2. Forfaiting    71
Zakończenie    79
Bibliografia    83
Spis tabel    87
Spis rysunków    89

Leasing w działalności biura turystycznego

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW    4
1.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw    4
1.2. Kredyt jako kapitał obcy w przedsiębiorstwie    11
ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LEASINGU    18
1. Podstawy prawne leasingu    18
2. Formy leasingu (operacyjny, finansowy, itd.)    24
3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu    30
ROZDZIAŁ III. STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA DZIAŁALNOŚCI BIURA TURYSTYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM FINANSOWANIA ZA POMOCĄ LEASINGU    33
1. Charakterystyka działalności Spółki    33
2. Leasing    34
3. Kredyt    36
4. Analiza kredytu i leasingu – porównanie    37
ZAKOŃCZENIE    42
BIBLIOGRAFIA    44
SPIS TABEL    48

Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp    5
Rozdział pierwszy    7
Znaczenie oceny efektywności finansowej spółki prawa handlowego    7
1.1. Ogólna charakterystyka znaczenia sprawozdawczości finansowej    7
1.2. Rola analizy finansowej Spółki prawa handlowego    11
1.3. Znaczenie analizy finansowej dla partnerów spółki    15
Rozdział drugi    19
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny efektywności finansowej Spółki prawa handlowego    19
2.1. Bilans w spółce prawa handlowego    19
2.1.1. Aktywa bilansu    22
2.1.2. Pasywa bilansu    25
2.2. Rachunek zysków i strat    30
2.3. Informacja dodatkowa    33
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych    33
Rozdział trzeci    35
Metody oceny efektywności finansowej    35
3.1. Zarys metod oceny efektywności finansowej.    35
3.2. Analiza pozioma    35
3.3. Analiza pionowa    36
3.4. Analiza wskaźnikowa    37
3.5. Analiza piramidalna    52
Rozdział czwarty    59
Ocena efektywności na przykładzie „MAX MEDIA” Sp. z o.o.    59
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa    59
4.2. Analiza danych bilansu Spółki    59
4.2.1. Analiza pionowa bilansu    60
4.2.2. Analiza pozioma bilansu    64
4.3. Analiza wskaźnikowa    72
Zakończenie    74
Bibliografia    76
Spis tabel    78
Spis schematów    79
Aneks    80

Audyt wewnętrzny w Komendzie Stołecznej Policji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Podstawy prawne oraz standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora Finansów publicznych

ROZDZIAŁ II. Audyt wewnętrzny – ujęcie teoretyczne

2.1 Określenie definicji audytu wewnętrznego
2.2 Podstawowe rodzaje audytów
2.3 Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres audytu
2.4 Podstawowe obowiązki i zadania audytora wewnętrznego
2.5 Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka w audycie wewnętrznym

ROZDZIAŁ III. Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji

3.1 Zadania i cele audytu wewnętrznego oraz jego niezależność
3.2 Uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji
3.3 Planowanie audytu wewnętrznego
3.4 Ogólne zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz dokumentowanie wyników audytu
3.4 Akta audytu

ROZDZIAŁ IV. Przeprowadzenie zadania audytowego na przykładzie Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji oraz Wydziału Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Finansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw w gminie

Wstęp 3
Rozdział I MAŁE FIRMY W GOSPODARCE NARODOWEJ 6
1. Definicja przedsiębiorcy, przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa 6
1.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 14
1.2.1. Rodzaje spółek 16
2. Systematyzacja małych firm 25
3. Sens istnienia oraz rola małych firm 31
Rozdział II FORMY WSPIERANIA ROZWOJU, FINANSOWANIE MAŁYCH FIRM 36
1. Umiejętność zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach 36
2. Finansowanie rozwoju 43
2.1. Formy finansowania 43
3. Niefinansowe formy wspierania małych przedsiębiorstw 54
Rozdział III INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE FINANSOWANIE MAŁEJ FIRMY 58
1. Banki 58
1.1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. (BISE) 58
1.2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 59
2. Instytucje wysokiego ryzyka 60
2.1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o. 60
2.2. CARESBAC – Polska S.A. 62
2.3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 63
3. Pozostałe instytucje finansujące rozwój małych przedsiębiorstw 65
3.1. Polsko – Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości 65
3.2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 69
3.3. Fundacja Rolnicza 72
3.4. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) 73
3.5. Fundusz Mikro Sp. z o.o. 74
3.6. Rejonowy Urząd Pracy 76
Rozdział IV PODMIOTY GOSPODARCZE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 78
1. Gmina Nowa Dęba – rys historyczny 78
2. Nowa Dęba ? podmioty gospodarcze 80
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 82
BIBLIOGRAFIA 84

Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Stalprodukt

Wstęp 4

Rozdział 1.  Analiza finansowa jako podstawa diagnozy kondycji finansowej firmy Stalprodukt S.A. 6

1.1. Istota i cele diagnozy ekonomicznej 6
1.2. Rola analizy finansowej w procesie diagnozowania firmy 9
1.3. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej 11
1.4. Metody analizy finansowej 18
1.5. Wykorzystanie analizy finansowej w strategicznym zarządzaniu 22

Rozdział 2.  Charakterystyka firmy Stalprodukt S.A. 24

2.1. Historia Spółki 24
2.2. Przedmiot działalności firmy 26
2.3. Struktura organizacyjna 33
2.4. Zasoby firmy i jej organizacja 36

Rozdział 3.  Analiza sytuacji finansowej Spółki 41

3.1. Ocena aktywności gospodarczej 41
3.2. Ocena płynności gospodarczej 46
3.3. Ocena rentowności sprzedaży i kapitałów 49

Rozdział 4. Analiza ryzyka gospodarczego 59

4.1. Struktura majątkowo-kapitałowa 59
4.2. Analiza progu rentowności 72
4.3. Analiza struktury wyniku finansowego 75
4.4. Wnioski 80
Podsumowanie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 87
Spis schematów i wykresów 88
Spis wykresów 89

Aspekty podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową

Wstęp 2
Rozdział I.  Spółka cywilna i następstwa jej przekształcenia w wyniku zmian w kodeksie spółek handlowych – zagadnienia wstępne 4
1.1. Charakterystyka spółki cywilnej 5
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy a spółka cywilna 9
1.3. Dopuszczalność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową 11
1.4. Przepisy ogólne procedury przekształcania spółki cywilnej w spółkę kapitałową 14
1.4.1. Likwidacja spółki cywilnej i utworzenie na jej bazie nowej spółki kapitałowej 18
1.4.2. Wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej tytułem aportu do nowo utworzonej spółki kapitałowej – problemy cywilnoprawne 20
1.4.3. Problemy podatkowe 23
Rozdział II.  Procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową 25
2.1. Czynności przygotowawcze 25
2.1.1. Fazy czynności przygotowawczych 25
2.1.2. Modelowe czynności przygotowawcze 28
2.1.3. Bilans przekształceniowy 29
2.2. Podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu 34
2.2.1. Powzięcie uchwały o przekształceniu 34
2.2.2. Treść uchwały o przekształceniu 36
2.2.3. Przekształcenie dobrowolne 38
2.2.4. Przekształcenie ustawowe 39
2.2.5. Przekształcenie przymusowe 40
2.3. Rejestracja i ogłoszenie przekształcenia 41
Rozdział III. Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej 45
3.1. Skutki  w zakresie podatku VAT 46
3.2. Skutki w zakresie podatku dochodowego 53
3.3. Przekształcenie spółki a obowiązki płatnicze 57
Rozdział IV. Inne skutki podatkowe przekształceń 63
4.1. Sukcesja praw i obowiązków przejętych w wyniku przekształcenia 63
4.1.1. Odliczanie straty w razie przekształcenia 67
4.1.2. Prawo do ulgi inwestycyjnej 68
4.1.3. Kontynuacja amortyzacji 69
4.1.4. Możliwość odliczenia VAT naliczonego 70
4.2. Odpowiedzialność spółki przekształconej za zobowiązania spółki przekształcanej 72
4.3. Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe 81
Zakończenie 90
Bibliografia 92

Analiza wyniku finansowego KGHM Polska Miedź S.A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 4
1.2. Wynik finansowy 8
1.3. Bilans przedsiębiorstwa 11
1.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat 15
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 18
2.1. Historia KGHM S.A. 18
2.2. Przedmiot działalności KGHM S.A. 21
2.3. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 23
2.4. Charakterystyka oddziałów KGHM Polska Miedź Polska S.A. 25
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 1999-2000 W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 35
3.1. Analiza bilansu 35
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 38
3.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 42
3.4. Wyniki finansowe 46
ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 56

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Agencji Turystycznej Atas

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i pojęcie analizy finansowej 5
1.1. Definicja i cel oraz przedmiot analizy finansowej 5
1.2.Typy analiz sporządzanych w firmie w oparciu o dostępne informacje 9
1.3. Regulacje prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce 13
Rozdział II. Źródła finansowania przedsiębiorstwa 19
2.1. Finansowanie przedsiębiorstw w aspekcie teoretycznym 19
2.2. Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa 21
2.2.1. Polityka finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie wewnętrznych źródeł finansowania 21
2.2.2. Zysk netto przykładem samofinansowania 23
2.2.3. Amortyzacja majątku trwałego 26
2.2.4. Możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 30
2.3. Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 32
Rozdział III. Metody analizy finansowej 34
3.1. Bilans majątkowy 34
3.2. Rachunek zysków i strat 41
3.3. Przepływy środków pieniężnych 43
3.4. Informacje dodatkowe 47
Rozdział IV. Analiza wstępna wskaźnikowa 50
4.1. Analiza pionowa i pozioma 50
4.2. Analiza płynności, sprawności działania oraz zadłużenia 52
4.3. Analiza kosztów własnych oraz rentowności przychodów ze sprzedaży 60
4.4. Dźwignia finansowa i jej wykorzystanie do oceny przedsiębiorstwa 62
Rozdział V. Zastosowanie metod analizy finansowej i sprawozdania finansowego dla oceny spółki ATAS 65
5.1. Charakterystyka działalności Spółki z uwzględnieniem otoczenia w którym funkcjonuje 65
5.2. Bilans i rachunek zysków strat jako podstawowe formy analizy finansowej stosowane w Spółce 70
5.3. Analiza wskaźników płynności 73
5.4. Analiza wspomagania finansowego i wskaźników rentowności 76
4.6 Analiza wskaźników rentowności 77
5.5. Ocena kondycji finansowej Spółki 78
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 85
Załączniki 86

Analiza podatku od osób fizycznych

Wstęp 5
Rozdział pierwszy
Ogólna charakterystyka podatku 7
1.1. Istota podatku 7
1.2. Konstrukcja podatku 11
1.3. Klasyfikacja podatków 13
1.4. Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa 18
Rozdział drugi
Podatek dochodowy od osób fizycznych 25
2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 25
2.2. Źródła przychodów podlegających opodatkowaniu 29
2.3. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym 36
Rozdział trzeci
Odliczenia od dochodu 39
3.1. Wydatki na cele mieszkaniowe 39
3.2. Wydatki na cele rehabilitacyjne 44
3.3. Darowizna 47
Rozdział czwarty
Odliczenia od podatku 51
4.1. Ulgi mieszkaniowe 52
4.2. Ulgi z tytułu wydatków na cele edukacyjne 60
4.3. Ulgi z tytułu świadczeń na cele zdrowotne 63
4.4. Zmiany w systemie odliczeń i ulg od podatku 67
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 83