Archiwa kategorii: Ekonomia

prace z ekonomii

Wspieranie sektora MSP w Polsce

WSTĘP

Rozdział 1.
CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
1.1 Definicje małego i średniego przedsiębiorstwa
1.2 Znaczenie sektora MSP w gospodarce
1.3 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przełomie XX i XXI w.
1.4 Konkurencyjność i innowacyjność w sektorze MSP
1.5 Bariery w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozdział 2.
POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC SEKTORA
2.1 Przesłanki polityki pomocowej wobec małych i średnich przedsiębiorstw
2.2 Sektor MSP w polityce gospodarczej Unii Europejskiej
2.3 Instrumenty polityki wobec sektora MSP w UE
2.4 Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Strategii Lizbońskiej
2.5 Stan sektora MSP w Unii Europejskiej

Rozdział 3.
KSZTAŁTOWANIE POLITYKI WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ SEKTORA MSP W POLSCE
3.1 Sektor MSP jako beneficjent pomocy publicznej
3.2 Doradztwo i rozwój instytucji otoczenia biznesu dla MSP
3.3 Krajowe instrumenty finansowe pomocy dla MSP
3.4 Pomoc finansowa z funduszy strukturalnych UE dla małych i średnich przedsiębiorstw
3.5 Strategie małych i średnich firm w aspekcie pomocy publicznej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Wstęp    3

Rozdział 1.  Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej    5

1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej    5
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu    21
1.3. Rodzaje leasingu    26
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni    26
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy    29

Rozdział 2.  Leasing w rachunkowości leasingobiorcy    32

2.1. Warunki umów leasingowych    32
2.1.1. Istota umowy leasingowej    32
2.1.2. Charakterystyka przedmiotu umowy leasingowej    36
2.1.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej    38

2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego    41
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego    45
2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy    45
2.3.2. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy    48

Rozdział 3.  Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji    54

3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu    54
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym    58
3.3. Zalety i wady leasingu    63

Zakończenie    68
Streszczenie    70
Bibliografia    71
Spis tabel, sale schematów i wykresów    74

Kształtowanie się lokalnego rynku pracy np. powiatu ostródzkiego

Wstęp
I. Rynek pracy
1.1.    Pojęcie zatrudnienia i jego uwarunkowania
1.2.    Gospodarowanie zasobami siły roboczej
1.3.    Modele alokacji siły roboczej
1.3.1.    Model doskonałego rynku pracy
1.3.2.    Model niedoskonałego rynku pracy
II. Teoria bezrobocia
2.1. Teoretyczne podstawy różnych form bezrobocia
2.2. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
2.3. Metody przeciwdziałania bezrobociu
2.4. Instytucje ograniczające bezrobocie
2.5. Rynek pracy w Polsce
III. Charakterystyka powiatu ostródzkiego
3.1. Uwarunkowania i sytuacja demograficzna
3.2. Wielkość i struktura bezrobocia
3.3. Zmiany w poziomie zatrudnienia
3.3.1.Bezrobotni według cech demograficznych
IV. Aktywne działania ograniczające bezrobocie
4.1. Prace interwencyjne i roboty publiczne
4.2. Staże absolwenckie
4.3. Praca na umowę absolwencką
4.4. Programy specjalne
4.5. Pożyczki z Funduszu Pracy
4.6. Szkolenia zawodowe
Zakończenie
Bibliografia

Handel gazu w Polsce na przykładzie PGNiG

Wstęp

Rozdział I. Rynek gazu w Polsce
1.1. Historyczne kształtowanie się popytu na gaz
1.2. Rodzaje gazu i możliwość jego wykorzystania.
1.3. Złoża gazu w Polsce.
1.4. Metody poszukiwania gazu.

Rozdział II. Podaż na rynku gazowym.
2.1. Historyczne kształtowanie się podaży na gaz.
2.1.1. Wydobycie gazu.
2.1.2. Eksploatacja złóż gazu.
2.2. Import gazu i system dystrybucji.
2.2.1. Transport gazu ? sieci przesyłowe.
2.3. Magazynowanie gazu.

Rozdział III. PGNiG jako największy przedstawiciel rynku gazu w Polsce.
3.1. Historia przedsiębiorstwa.
3.2. Zakres działalności.
3.3. Potencjał produkcyjny.
3.4. Przesłanki polityki gazowej PGNiG.

Rozdział IV. Kierunki rozwoju gazu w Polsce.
4.1. Wpływ eksploatacji gazu na środowisko.
4.2. Uwarunkowania prawne na rynku gazowym w Polsce po wejściu do UE.
4.3. Gaz jako paliwo XXI wieku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Kompensaty w obrocie gospodarczym

Wstęp    4
Rozdział 1.  Charakterystyka przedsiębiorstwa jako podmiotu działającego na rynku    6
1.1. Pojęcie rynku    6
1.2. Podmiot gospodarczy i jego udział w rynku    9
1.3. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych    11
1.3.1. Gospodarstwa domowe    11
1.3.2. Gospodarstwa rolne    13
1.3.3. Przedsiębiorstwa    14
1.3.4. Banki komercyjne    17
1.3.5. Giełda    20
1.3.6. Bank centralny    21
1.3.7. Instytucje państwowe    21
Rozdział 2.  Międzynarodowe stosunki gospodarcze    23
2.1. Polityka handlowa i jej instrumenty    23
2.2. Rola handlu zagranicznego w gospodarce polskiej    30
2.3. Korzyści z handlu międzynarodowego    34
Rozdział 3.  Rozliczenia obrotów bez udziału pieniądza    43
3.1. Definicja kompensaty    43
3.2. Rodzaje kompensat    45
3.3. Rozliczenia transakcji kompensacyjnych    48
3.4. Kompensata zobowiązań i należności    59
3.5. Weksle w obrocie gospodarczym    62
Rozdział 4.  Wymiana barterowa    75
4.1. Definicja barteru    75
4.2. Rodzaje transakcji barterowych    77
4.3. Przygotowanie kontraktu    87
4.4. Zmniejszenie ryzyka transakcji barterowej    95
4.5 VAT a umowy barterowe    103
Zakończenie    111
Spis wykresów i rysunków    113
Bibliografia    114

Ekspansja sieci handlowych

Wstęp 3
Rozdział I.  ROZWÓJ ZAGRANICZNYCH SIECI HANDLOWYCH I NOWE TRENDY NA POLSKIM RYNKU HANDLU DETALICZNEGO 6
1.1. Globalizacja a handel detaliczny na świecie 6
1.2. Supermarket jako nowy podmiot rynku detalicznego 10
Rozdział II  NOWE TRENDY W EKSPANSJI ZAGRANICZNYCH SIECI HANDLOWYCH I JEJ WPŁYW NA ZMIANY W HANDLU DETALICZNYM W POLSCE 16
2.1. Uwarunkowania i kierunki ekspansji 16
2.2. Rozwój domów towarowych i sklepów wielobranżowych 28
2.3. Hipermarkety – strategia zwiększania powierzchni sprzedaży 35
2.4. Przesunięcia w poszczególnych ?formatach? sieci 39
2.5. Nowe wyróżniki konkurencyjności a wyzwania dla sieci rodzimych 46
2.6. Ewolucja struktur branżowych – specjalizacja 54
2.7. Innowacyjność form handlu detalicznego 66
Rozdział III EKSPANSJA SIECI ZAGRANICZNYCH A PRZYSZŁOŚĆ DROBNEGO NA HANDELU DETALICZNEGO W POLSCE 75
3.1. Przesłanki i ogólne trendy rozwoju 75
3.2. Perspektywy koncentracji i integracji handlu 79
3.3. Perspektywy specjalizacji handlu 85
Wnioski 89
Spis tabel 92
Bibliografia 93

Determinanty rozwoju przemysłu odzieżowego

Wstęp 3

Rozdział I.  Rola i znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 5

1.1. Rys historyczny przemysłu odzieżowego 5
1.2. Aktualna sytuacja przemysłu odzieżowego 10
1.3. Znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 22

Rozdział II.  Ocena pozycji polskiego przemysłu odzieżowego  i kierunki jego rozwoju 30

2.1. Ocena konkurencyjności wyrobów przemysłu odzieżowego 30
2.2. Analiza SWOT przemysłu odzieżowego w Polsce 37
2.3. Ocena polskiego eksportu i importu w sektorze odzieżowym 54
2.4. Kierunki rozwoju przemysłu odzieżowego w Polsce 60

Rozdział III.  Polski przemysł odzieżowy po wejściu Polski do UE 67

3.1. Skutki wejścia Polski do UE 67
3.2. Działania w sektorze odzieżowym w kontekście integracji z Unią Europejską 71
3.3. Sytuacja przemysłu odzieżowego po wejściu Polski do UE 76
3.4. Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu lekkiego 78

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 93

Analiza płynności finansowej na przykładzie firmy Jelfa SA

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 4
1.1. POJĘCIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 4
1.2. ROLA I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12
1.3. ŹRÓDŁA INFORMACJI DO ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 14
ROZDZIAŁ 2. METODY I SPOSOBY ANALIZY ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ 21
2.1. STATYSTYCZNY POMIAR PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 21
2.2. DYNAMICZNY POMIAR PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 23
2.3.  RACHUNEK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 26
2.4. ANALIZA KAPITAŁU OBROTOWEGO JAKO UZUPEŁNIENIE BADANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 27
2.5. PROBLEM NIEWYPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 34
ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FIRMY JELFA S.A. 37
3.1. HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA S.A. 37
3.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA S.A. 38
3.1.1. Działalność inwestycyjna firmy 41
3.1.2. Rynki zbytu 42
3.2. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI I JEJ PERSPEKTYWY 43
3.4. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA SA 45
3.4.1.Sytuacja finansowa Spółki 45
3.4.2. Zarządzanie zasobami finansowymi 47
3.4.3. Czynniki mające wpływ na wynik z działalności gospodarczej 48
3.4.4. Stan majątkowy Spółki 48
3.5. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 50
3.6. STRATEGIA FIRMY NA LATA 2000 – 2003 51
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W FIRMIE 56
4.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 56
4.1.1. Analiza statyczna płynności finansowej 59
4.1.2.Analiza wybranych wskaźników płynności finansowej w ujęciu dynamicznym 61
4.2.ZYSKOWNOŚĆ A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE JELFA SA 62
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I WYKRESÓW 69

Konkurencja monopolistyczna na przykładzie korporacji transnarodowej Microsoft

Wstęp

Rozdział 1. Synteza działalności korporacji transnarodowych
1.1 Definicja korporacji transnarodowych
1.2 Cechy korporacji transnarodowych
1.3 Rodzaje korporacji transnarodowych
1.4 Znaczenie korporacji transnarodowych

Rozdział 2. Formy rynku
2.1 Konkurencja doskonała
2.1.1 Konkurencja doskonała
2.1.2 Monopol jako forma rynku
2.2 Formy monopolu
2.2.1 Monopol absolutny
2.2.2 Monopol naturalny
2.2.3 Oligopol
2.2.4 Konkurencja monopolistyczna
2.3 Sposoby zdobycia przewagi monopolistycznej
2.3.1 Poole i ringi
2.3.2 Kartele
2.3.3 Syndykat
2.3.4 Trust
2.3.5 Koncern
2.3.6 Holding
2.4  Skutki występowania monopolu
2.5 Ustawa antymonopolowa

Rozdział 3. Microsoft jako monopolista w sektorze informatycznym korporacji transnarodowych
3.1 Charakterystyka sektora informatycznego
3.2 Geneza powstania sektora
3.3 Historia i geneza Microsoft
3.4 Produkty Microsoft
3.5 Udział w rynku
3.6 Microsoft a monopolizacja rynku
3.7 Procesy sądowe Microsoft

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis rysunków

Analiza fundamentalna BRE Banku S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Analiza makroekonomiczna  ? gospodarka polska w latach 1998-2001. 4
1.1. Podstawowe czynniki określające poziom aktywności gospodarczej 4
1.1.1. Dynamika wzrostu PKB 4
1.1.2. Tempo produkcji 5
1.1.3. Bezrobocie 6
1.1.4. Inflacja-podaż pieniądza 8
1.1.5. Stopy procentowe 10
1.1.6. Kursy walutowe 12
1.1.7. Deficyt obrotów bieżących 13
1.2. Koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 16

ROZDZIAŁ II. RYNEK GIEŁDOWY. WYCENA GIEŁDOWA AKCJI 20
2.1. Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy 25
2.1.1. Zysk na 1 akcję 27
2.1.2. Stopa zyskowności akcji 28
2.1.3. Stopa dywidendy 29
2.1.4. Stopa wypłaty dywidendy 30
2.1.5. Rentowność akcji 31
2.2. Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów 32
2.2.1. PER 32
2.2.2. PEQ 33
2.2.3. Rentowność kapitału własnego 34
2.2.4. Wskaźnik szybkości wzrostu zysków 35

ROZDZIAŁ III. METODY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ BANKU 38
3.1. Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych 38
3.2. Analiza wskaźnikowa 45
3.2.1. Wskaźniki efektywności 45
3.2.2. Wskaźniki wypłacalności i płynności 49
3.2.3. Wskaźniki jakości aktywów 51

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ BANKU ? PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH 53
4.1. Otoczenie banku ? koniunktura w banku 53
4.2. Charakterystyka działalności Banku 57
4.3. Analiza kapitałów własnych Banku 64
4.4. Analiza bilansu 66
4.5. Analiza rachunku zysków i strat 77
4.6. Analiza przepływów pieniężnych 83
4.7. Analiza wskaźnikowa 84

ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS TABEL 95
ZAŁĄCZNIKI 96