Archiwa kategorii: Bankowość

prace dyplomowe z bankowości – prace magisterskie i prace licencjackie z zakresu bankowości

Działalność kredytowa banku na przykładzie Credit Agricole Polska S.A.

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. KREDYT JAKO STOSUNEK EKONOMICZNY 6
1.1. POJĘCIE I ROLA BANKU W GOSPODARCE 6
1.2. POJĘCIE I ISTOTA KREDYTU 11
1.3. FUNKCJE KREDYTU 15
1.4. KREDYT A POŻYCZKA PIENIĘŻNA 16
1.5. RODZAJE KREDYTÓW 18
1.5.1 Kredyty gospodarcze 19
1.5.2 Kredyty dla ludności 24
1.5.3 Kredyty hipoteczne (budowlano-mieszkaniowe) 26
1.5.4 Leasing 28
1.5.5 Faktoring 32
ROZDZIAŁ II. PODSTAWOWE PRODUKTY CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 36
2.1. KREDYTY 36
2.2. KONTO OSOBISTE 40
2.3. LOKATY 42
2.4. KARTY PŁATNICZE 42
2.5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 43
2.6. INWESTYCJE 46
2.7. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 47
2.8. POZYCJA RYNKOWA CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. – ANALIZA PEST 49
ROZDZIAŁ III KREDYT RATALNY W CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. JAKO PRZYKŁAD USŁUGI KREDYTOWEJ 56
3.1. ISTOTA KREDYTÓW RATALNYCH 56
3.2. RODZAJE KREDYTÓW RATALNYCH 65
3.2.1. Kredyt na zakup towarów i usług 65
3.2.2. Kredyt gotówkowy 69
3.2.3. Kredyt samochodowy 72
3.3. KREDYT ODNAWIALNY 75
3.3.1. Pożyczka w ramach konta 75
3.3.2. Karta kredytowa VISA Classic 76
3.3.3. Prywatna Karta Kredytowa 77
ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 85
SPIS TABEL 86
SPIS WYKRESÓW 87

Procedury kredytowe stosowane przez banki

Wstęp    3

Rozdział I. Wniosek kredytowy i jego analiza    5
1.1. Elementy wniosku kredytowego.    5
1.2. Wstępna ocena wniosku kredytowego    11
1.3. Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy.    15

Rozdział II. Prawne formy zabezpieczenia kredytu    25
2.1 Zabezpieczenia osobiste    25
2.2 Zabezpieczenia rzeczowe    39

Rozdział III. Zasady podejmowania decyzji kredytowej przez banki.    47

Rozdział IV. Monitoring kredytowy.    53
4.1 Organizacja działalności kredytowej w banku.    53
4.2 Zasady monitoringu kredytowego    55
4.3 Windykacja należności kredytowej    60

Zakończenie    65
Bibliografia    67
Spis tabel    72
Spis rysunków    72

Przejęcia i restrukturyzacje przedsiębiorstw. Bankowość inwestycyjna

Wstęp    3

Rozdział I. Procesy restrukturyzacyjne i fuzje przedsiębiorstw    5
1.1. Geneza i istota fuzji przedsiębiorstw    5
1.2. Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw    16
1.3. Motywy i metody połączeń    23
1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne    24
1.3.2. Motywy rynkowe i marketingowe    25
1.3.3. Motywy finansowe    27
1.3.4. Motywy menedżerskie    27
1.4. Ocena skuteczności fuzji przedsiębiorstw    32

Rozdział II.  Działalność polskich banków inwestycyjnych    36
2.1. Powstanie banków inwestycyjnych    36
2.2. Obszary działalności inwestycyjnej banków    42
2.3. Operacje bankowości inwestycyjnej    48
2.4. Sposoby oddłużania i programy naprawcze przedsiębiorstw    54
2.4.1. Postępowanie ugodowe    54
2.4.2. Postępowanie upadłościowe    59
2.4.3. Likwidacja    65
2.5. Perspektywy rozwoju banków inwestycyjnych w Polsce    68

Rozdział 3.  Charakterystyka działalności inwestycyjnej BRE Banku SA    71
3.1. Finansowanie inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw    71
3.2. Kredyty inwestycyjne BRE Banku    72
3.3. Emisja papierów wartościowych    78
3.4. Leasing    84
3.5. Zarządzanie ryzykiem finansowym    88

Rozdział IV.  Doradztwo finansowe w BRE Banku SA    97
4.1. Działalność Domu Inwestycyjnego BRE Bank SA    97
4.2. Fuzje i przejęcia    100
4.3. Procesy prywatyzacyjne i doradztwo strategiczne    106

Zakończenie    111
Bibliografia    113
Spis tabel i rysunków    116

Rynek kart płatniczych w Polsce

Wstęp    3
Rozdział I. Karty płatnicze jako jeden z produktów bankowości elektronicznej    4
1.1. Historia kart płatniczych w Polsce    4
1.2. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych    9
1.3. Klasyfikacja kart płatniczych    12
Rozdział II. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych    23
2.1. Rodzaje przestępstw popełnianych przy użyciu kart płatniczych    23
2.2. Regulacje prawne dotyczące kart płatniczych    24
2.3. Sposoby zapobiegania przestępstwom    30
Rozdział III. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce    33
3.1. Dynamika rozwoju rynku kart płatniczych 33
3.2. Liczba wyemitowanych kart    40
3.3. Ilość i wartość transakcji dokonywanych poszczególnymi typami kart    52
3.4. Rozwój i struktura sieci akceptantów kart    59
3.5. Problemy i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych    68
3.6. Możliwości rozwoju kart płatniczych w Polsce    70
Zakończenie    74
Bibliografia 76

Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp    3
Rozdział I.  Rola małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.2. Stan sektora MSP w Polsce    9
1.3. Kredytowanie i warunki rozwoju sektora MSP    13
1.4. Zalety i słabości MSP    20
Rozdział II.  Zdolność kredytowa firm    25
2.1. Pojęcie i kryteria zdolności kredytowej    25
2.2. Ryzyko kredytowe oraz metody jego ograniczenia    30
2.3. Dokumentacja kredytowa ? przygotowanie wiarygodnych i kompletnych danych do analizy firmy    36
2.4. Monitoring kredytowy    41
Rozdział III.  Ocena zdolności kredytowej firm    44
3.1. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw z pełną sprawozdawczością    44
3.2. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość finansową    53
Rozdział IV Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw    63
4.1. Przedsiębiorstwo A    63
4.2. Przedsiębiorstwo B    73
Zakończenie    76
Bibliografia    78
Spis tabel    82

Kredyty bankowy jako źródło finansowania potrzeb np. Kredyt Banku

Wstęp    5
Rozdział pierwszy
Charakterystyka kredytu bankowego    7
1.1. Pojęcie, cechy i funkcje kredytu bankowego    7
1.2. Kredytowa forma kreacji pieniądza    20
Rozdział drugi
Kredyt Bank SA Oddział w Warszawie jako instytucja udzielająca kredytów klientom indywidualnym    31
2.1. Organizacja i zasady funkcjonowania banku    31
2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez bank    37
2.3. Tryb postępowania kredytowego    45
2.4. Formy prawnego zabezpieczenia kredytów przez bank    51
Rozdział trzeci
Analiza działalności kredytowej Oddziału Kredyt Banku S.A. w Warszawie 55
3.1. Źródła finansowania kredytów    55
3.2. Struktura udzielonych kredytów    59
Zakończenie    69
Bibliografia    71
Spis tabel i wykresów    73
Aneks    75

Kredytowanie zakupu samochodów

Wstęp    1
Rozdział 1. Rynek samochodów w Polsce    3
1.1. Cechy rynku samochodowego w Polsce    3
1.2. Tendencje rozwoju rynku samochodowym    9
1.3. Polski rynek samochodowy na tle Europy    13
1.4. Ogólna charakterystyka rynku    25
Rozdział 2. Charakterystyka PKO BP S.A. i firmy pośredniczącej DOMINET    40
2.1. Charakterystyka PKO BP S.A.    40
2.2. Charakterystyka firmy Dominet    44
Rozdział 3. Prawne podstawy współpracy PKO BP S.A. i firmy pośredniczącej w sprzedaży – DOMINET    47
3.1. Umowa – obowiązujące procedury    49
3.2. Regulacje banku    55
Rozdział 4. Funkcjonowanie współpracy w praktyce    62
4.1. Wybór przez klienta najkorzystniejszej oferty produktu    62
4.2. Złożenie i weryfikacja wniosku kredytowego    66
4.3. Ocena zdolności kredytowej    70
4.4. Analiza wypłacalności    73
4.5. Decyzja kredytowa    77
4.6. Zawarcie umowy o kredyt oraz ustanowienie prawnych zabezpieczeń    77
4.7. Uruchomienie środków przez bank    80
Rozdział 5. Metody monitoringu uruchomionych kredytów    84
5.1. Istota i funkcje monitoringu    84
5.2. Tryb kontroli kredytów    89
Zakończenie    95
Bibliografia    97

Kierunki poprawy jakości w polskich bankach

Wstęp    1
ROZDZIAŁ I. Produkty i usługi bankowe oraz ich specyfika    5
1.1. Cechy i funkcje produktów i usług bankowych    5
1.2. Instrumenty marketingu-mix usług bankowych    10
1.3. Techniki dotarcia do klientów banku    23
ROZDZIAŁ II. Strategie marketingowe banków    26
2.1. Rodzaje strategii marketingowych    26
2.2. Strategia produktu    32
2.3. Polityka cenowa w banku    35
2.4. Dystrybucja usług bankowych    38
2.5. Polityka promocji    41
ROZDZIAŁ III. Zarządzanie jakością w banku    46
3.1. Definicje jakości    46
3.2. Wewnętrzne i zewnętrzne systemy zarządzania jakością    49
3.3. Zarządzanie jakością a zapewnianie jakości    52
3.4. Kontrola jakości w banku    59
ROZDZIAŁ IV.  Działania poprawiające jakość usług w banku PEKAO S.A    63
4.1. Koncepcje usługi bankowej    63
4.2. Jakość obsługi klienta w oddziale banku    66
4.3. Rola i kwalifikacje personelu bankowego    71
4.4. Wygląd banku i stosowane technologie    78
4.5. Proces zarządzania jakością usług bankowych    80
Zakończenie    87
Bibliografia    90

Karty płatnicze oraz rozliczenia pieniężne dokonywane przy ich użyciu

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KART PŁATNICZYCH 4
1.1. Rozliczenia pieniężne w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym 4
1.2. Definicja kart płatniczych 12
1.3. Rys historyczny karty bankowej 15
1.4. Klasyfikacja i typy kart płatniczych 18
ROZDZIAŁ II. ROZWÓJ SYSTEMÓW KART PŁATNICZYCH 28
2.1. Visa International 30
2.2. American Express 34
2.3. Diner’s Club 37
2.4. EuroCard/MasterCard 38
2.5. JCB 42
ROZDZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE W POLSCE 44
3.1. Polskie centrum kart płatniczych – PolCard 44
3.2. Transakcje dokonywane przy pomocy karty 48
3.3. Centra autoryzacyjno-rozliczeniowe 55
3.4. Upowszechnienie kart płatniczych w Polsce 59
ROZDZIAŁ IV.  KARTY PŁATNICZE OFEROWANE PRZEZ BANK PEKAO S.A. 63
4.1. Charakterystyka działalności Banku Pekao S.A. 63
4.2. Rodzaje kart oferowanych przez Bank Pekao S.A. 71
4.3. Karty płatnicze dla klientów indywidualnych 77
4.4. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych 88
4.5. Nadużycia kartowe oraz dylematy rozwoju kart płatniczych w polskich bankach. 93
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 102

Funkcjonowanie usług bankowych we współczesnym banku np. PKO BP

Wstęp 2
Rozdział 1. Przegląd podstawowych usług bankowych 5
1.1. Rachunki bankowe 7
1.2. Inwestycje 9
1.3. Lokaty 11
1.4. Kredyty 16
1.5. Leasing 23
1.6. Wierzytelności 26
1.7. Operacje zlecone 30
Rozdział 2. Rozwój usług bankowych na wybranych przykładach 36
2.1. Bank na telefon 36
2.2. Bank dostępny 39
2.3. Bank dla ludzi 62
Rozdział 3. Nowe usługi bankowe na przykładzie banku PKO BP 65
3.1. Charakterystyka banku 65
3.2. Karty płatnicze i bankomatowe 71
3.3. Bankowość elektroniczna 83
3.4. Nowe usługi w ofercie banku PKO BP 88
3.5. Nowa jakość tradycyjnych usług bankowych 90
Rozdział 4. Oczekiwania klientów w stosunku do banku XXI wieku 94
4.1. Dostosowanie oferty banku do potrzeb klientów 94
4.2. Bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem 100
4.3. Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej 102
Zakończenie 110
Bibliografia 112
Spis tabel, wykresów i rysunków 115