Archiwa autora: pracedyplomowe

Negocjacje jako metoda kierowania konfliktami

I. Wstęp
II. Sposoby komunikowania się ludzi
1. Komunikacja werbalna, niewerbalna i lokalna
2. Zasady dobrego kontaktu w komunikowaniu się
2.1 Nie uogólniać i nie interpretować wypowiedzi drugiej strony
2.2 Nie oceniać
2.3 Nie dawać dobrych rad
2.4 Dać się poznać drugiej stronie
2.5 Wyrażać otwarcie swoje potrzeby, uczucia i propozycje
2.6 Skoncentrować się na rozmówcy
3. Aktywne słuchanie jako podstawowe narzędzie dobrego kontaktu i porozumienia
3.1 Parafraza
3.2 Odzwierciedlenie
3.3 Prowadzenie
III. Konflikt jako następstwo relacji międzyludzkich
1. Istota konfliktu
2. Etapy konfliktu
3. Style kierowania konfliktem
IV. Negocjacje jako metoda kierowania konfliktami
1. Charakterystyka negocjacji
2. Etapy i techniki procesu negocjacji
2.1 Rozpoczęcie negocjacji
2.2 Sterowanie przebiegiem negocjacji
2.3 Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość
3. Style negocjacji
3.1 Styl twardy
3.2 Styl miękki
3.3 Styl oparty na zasadach
3.3.1 Zasada 1: Oddziel ludzi od problemu
3.3.2 Zasada 2: Skoncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach
3.3.3 Zasada 3: Opracuj wiele różnych możliwości, zanim podejmiesz decyzje
3.3.4 Zasada 4: Domagaj się, aby wynik rozmów oparty był na obiektywnych kryteriach
V. Zakończenie
VI. Literatura

Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw 3
1.1. Cele restrukturyzacji majątkowej 3
1.2. Zakres restrukturyzacji majątkowej 10
1.3. Instrumenty restrukturyzacji majątkowej 15
Rozdział 2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 21
2.1. Koksownia „Jadwiga” 29
2.2. Koksownia Radlin 34
2.3. Koksownia Dębieńsko 38
Rozdział 3. Rola restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 42
Rozdział 4. Proces restrukturyzacji majątkowej Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 50
4.1 Restrukturyzacja majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego 50
4.1.1 Charakterystyka majątku 51
4.1.2 Sposoby restrukturyzacji 56
4.1.3 Efekty procesu restrukturyzacji 64
4.2 Restrukturyzacja potencjału produkcyjnego poprzez inwestycje 66
Rozdział 5. Ocena procesu przeprowadzonej restrukturyzacji 68
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel i wykresów 80

Wpływ reklamy z udziałem kobiet na samoocenę i hierarchię wartości

Wstęp

Rozdział. I.
Pojęcie i istota reklamy

1. Definicja i ujęcie terminologiczne reklamy
2. Techniki stosowane w reklamie
3. Etapy tworzenia i język w reklamie

Rozdział II.
Reklama a płeć

1. Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie
1. 1. Stereotypizacja kobiet w reklamie
1.2. Stereotypizacja mężczyzn w reklamie
2. Psychologiczne konsekwencje stereotypizacji w reklamie
3. Wpływ stereotypowych reklam na postawy i odczucia odbiorców

Rozdział III.
Metodologia badań własnych

1. Problematyka, cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badań naukowych
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Charakterystyka badanej populacji

Rozdział IV.
Analiza wyników badań
1. Wyniki badań
2. Interpretacja wyników

Zakończenie
Bibliografia

Problemy związane z czynnikiem ludzkim przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Wstęp

1. Proces wdrażania systemu zarządzania jakością
1.1. Etapy i działania związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością
1.2. Czynniki mające wpływ na efektywne wdrożenie SZJ
1.3. Zaangażowanie pracowników przedsiębiorstwa jako istotny element procesu wdrożenia i funkcjonowania SZJ

2. Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa
2.1. Przedmiot działalnośc
2.2. Kultura organizacji
2.3. Aktualny system zarządzania jakością
2.4. Przyczyny decyzji o wdrożeniu SZJ
2.5. Opis funkcjonującego SZJ i sposoby jego postrzegania przez pracowników

3. Wpływ czynników związanych z wdrożeniem SZJ na obecne SZJ w przedsiębiorstwie
3.1. Efekt wymuszenie wdrożenia SZJ przez korporację
3.2. Rola szkoleń SZJ w firmie
3.3. Wpływ specyfiki kultury organizacji a proces wdrożenia SZJ
3.4. Problem związany z zaangażowaniem najwyższego kierownictwa we wdrożenie funkcjonującego SZJ
3.5. Rola lidera i charakter przywództwa w zespole wdrażającym SZJ
3.6. Rola pracowników podczas wdrażania SZJ

4. Podsumowanie i wnioski
5. Bibliografia

Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X

Wstęp
Rozdział 1
Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw
1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców
1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu
1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających czynnik czasu
Rozdział 2
Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X
2.1. Charakterystyka firmy X
2.2. Charakterystyka składania i realizacji zamówień oraz wymiany informacji w firmie X
2.3. Diagnoza i ocena systemu dostaw i obsługi klienta pod kątem czynnika czasu
2.4. Analiza i ocena systemu komputerowego
2.5. Ogólna ocena zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
Rozdział 3
Koncepcja usprawnienia zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
3.1. Wymagania związane z usprawnianiem zarządzania cyklem realizacji zamówienia. Próba zebrania i oceny głównych elementów
3.2. Możliwości usprawnienia składania i realizacji zamówień w firmie X (etapy, koordynacja czynności oraz procedury)
3.3. Propozycje usprawnień systemu informacyjnego
3.4. Możliwości poprawy w zakresie realizacji dostaw
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ustawowe i umowne zasady zarządzania nieruchomością wspólną

Wstęp 2
Rozdział. I Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych 4
1.1. Istota i pojęcie zarządu 4
1.2. Prawa i obowiązki właścicieli wynikające z ustawy o własności lokali 8
1.3. Powstanie wspólnoty i jej członkowie 15
Rozdział II. Zarząd i administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych 20
2.1. Lokal jako przedmiot odrębnej własności 20
2.2. Wspólnoty małe i duże 25
2.3. Możliwości i konsekwencje wyboru formy zarządu 30
Rozdział III. Warianty zarządzania nieruchomością wspólną 35
3.1. Zarządzanie nieruchomością małą 35
3.2. Zasady i uwarunkowania zarządzanie nieruchomością dużą 38
3.3. Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd we wspólnocie mieszkaniowej 42
Zakończenie 46
Bibliografia 48

Zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie na przykładzie Żywiec S.A.

Wstęp
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu
1.2 Analiza rachunku zysków i strat
1.3 Analiza przepływów finansowych (Cash-flow)
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A.
2.1 Analiza płynności finansowej
2.2 Analiza obrotowości (produktywności)
2.3 Analiza wspomagania finansowego (długu)
2.4 Analiza rentowności
Rozdział III. Syntetyczna ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
3.1 Układy nierówności wielkości ekonomicznej
3.2 Model Du Ponta
3.3 Model MK (majątkowo-kosztowy)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Transeuropejskie korytarze transportowe

Wstęp    2
Rozdział. I. Transport – zagadnienia podstawowe    3
1.1. Pojecie i rola transportu w gospodarce    3
1.2. Podstawowe rodzaje transportu    7
1.3. Rynek usług transportowych    13
Rozdział II. Transport kolejowy w Polsce i w Unii Europejskiej    16
2.1. Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce    16
2.2. Rola transportu kolejowego we współczesnej gospodarce polskiej    20
2.3. Przemiany w paneuropejskim systemie transportu kolejowego    27
Rozdział III. Transeuropejskie korytarze transportu kolejowego    30
3.1. Europejskie zasady polityki transportowej    30
3.2. Rozwój transeuropejskich sieci transportowych    37
3.2.2. Korytarze I i IA    41
3.2.1. Korytarz transportowy C-E 65 i pozostałe korytarze    43
3.3. Tendencje rozwoju korytarzy transportowych w Europie    49
Zakończenie    54
Bibliografia    56

Podatek VAT w rozliczeniach wewnątrzwspólnotowych

Wstęp    2
Rozdział I. Podatki ich funkcje w gospodarce państwa    4
1.1. Pojecie i istota podatku    4
1.2. Konstrukcja prawna podatku, rodzaje podatków    11
1.3. Funkcje podatków    26
Rozdział II. Podatek od towarów i usług – wybrane aspekty    32
1.1. Miejsce VAT w dochodach budżetowych krajów UE    32
1.2. Regulacje prawne podatku od wartości dodanej (VAT)    37
1.3. Analiza podatku VAT w wybranych krajach Unii Europejskiej – wpływ VAT na zarządzanie płynnością podatników    39
1.4. Neutralność podatku – podstawowa cecha wspólnego systemu VAT    49
1.5. Nowe obowiązki dokumentacyjne w podatku od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej    55
1.6. Zakres harmonizacji poszczególnych rodzajów podatków w Unii Europejskiej    58
Rozdział III. Eksport towarów do krajów Wspólnoty – dostawy wewnątrzwspólnotowe    62
1.1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa – pojęcie i czynności zrównane z dostawą wewnątrzwspólnotową    62
1.2. Systematyka dostaw wewnątrzwspólnotowych    67
1.3. Warunki zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie    71
1.4. Sprzedaż wysyłkowa – uregulowania i pojęcie    73
1.5. Import towarów z krajów Wspólnoty – nabycie wewnątrzwspólnotowe    79
Zakończenie    85
Bibliografia    87
Spis tabel    91

Plan zarządzania nieruchomością [nieruchomość jest wykorzystywana na cele biurowe]

1. WSTĘP    2
1.1. Cel opracowania planu, cele właściciela nieruchomości.    2
1.2. Podstawy prawne:    2
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    3
2.1. Stan prawny nieruchomości oraz dane właściciela    3
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego    4
2.3. Lokalizacja szczegółowa    5
2.4. Opis i stan techniczny budynku    6
Przyjęto zużycie techniczne budynku w wysokości 30,37 %    9
2.5. Charakterystyka nieruchomości    9
2.6. Dokumentacja dotycząca nieruchomości    10
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości    10
2.8. Określenie niezbędnych potrzeb remontowych    14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością    15
2.10. Podsumowanie i wnioski    16
3.2. Klienci – ich oczekiwania i preferencje    18
3.3. Konkurencyjne nieruchomości    18
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości    21
3.5. Podsumowanie i wnioski    22
4. BIEŻĄCA  ANALIZA   FINANSOWA  NIERUCHOMOŚCI    24
4.1. Analiza finansowa ostatnich dwóch lat    24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów    28
4.3. Potencjalne źródła finansowania    28
4.4. Oszacowanie wartości nieruchomości    28
4.5. Podsumowanie    29
5. ANALIZA STRATEGICZNA    31
5.1. Analiza SWOT    31
5.2. Określenie wariantów postępowania    33
6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    39
6.1. Ustalenie stopy dyskonta    39
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego    43
8. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE    46