Archiwa autora: pracedyplomowe

Zarządzanie portfelem akcji na giełdzie papierów wartościowych

Wstęp 1
Rozdział 1. Akcje na rynku papierów wartościowych. 2
1.1. Akcje jako instrumenty rynku finansowego. 2
1.2. Wycena akcji. 4
1.3. Dochód z inwestycji w akcje. 19
1.4. Ryzyko inwestycji w akcje. 22
1.5. Korelacja stóp zwrotu. 31
Rozdział 2. Metody tworzenia portfela akcji. 35
2.1. Strategie tworzenia portfela. 35
2.2. Portfel dwóch akcji. 37
2.3. Portfel wielu akcji. 41
2.4. Zagadnienie „krótkiej sprzedaży”. 44
2.5. Ekonometryczne metody konstrukcji portfela. 49
Rozdział 3. Zarządzanie portfelem akcji w praktyce polskiej giełdy. 51
3.1. Praktyczna konstrukcja portfela akcji. 57
3.2. Opłacalność inwestycji. 61
Zakończenie 71
Bibliografia 73

System dystrybucji produktów

Wstęp 2
Rozdział I. Dystrybucja jako element marketingu 4
1. Elementy marketingu 4
2. Istota, cele i funkcje dystrybucji 9
3. Rodzaje dystrybucji 13
4. Podstawowe ogniwa pośredniczące w kanałach sprzedaży 20
Rozdział II Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa FARMACOL S.A. na tle branży 27
1. Historia przedsiębiorstwa 27
2. Przedmiot działalności 30
3. Cele, misja i atuty spółki 31
4. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym 34
Rozdział III. Organizacja dystrybucji w firmie Farmacol S.A. 37
1. Dystrybucja na rynku farmaceutycznym 37
2. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Farmacol SA 42
3. Czynniki determinujące strategię dystrybucji w firmie Farmacol SA 46
Rozdział IV Ocena i propozycje zmian w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
1. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
2. Propozycje zmian w zakresie dystrybucji 51
Wnioski 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Strategia organizacji

Wstęp

Rozdział I. Strategia organizacji – istota i cechy ogólne
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Rodzaje strategii funkcjonujących w Polsce
1.3. Sprawność strategii a uwarunkowania środowiskowe – szanse i zagrożenia
1.4. Kryteria stawiane organizacjom budującym strategię rozwojową

Rozdział II. Aspekty ewolucyjne kanałów rynkowych funkcjonujące w obszarze handlu
2.1. Ewolucja kanałów sprzedaży w handlu
2.2. Procesy globalizacji w sektorze handlu
2.3. Nowe trendy w kanałach sprzedaży, komunikacji i dystrybucji
2.4. Skracanie kanałów rynkowych w obszarze handlu

Rozdział III. Analiza strategiczna
3.1. Metoda oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
3.2. Identyfikacja cyklu życia produktów
3.3. Budowa macierzy wzrost / udział
3.4. Zestaw kategorii strategicznych Petera Druckera
3.5. Strategia produkt
3.6. Zakres analizy konkurencji według M.E. Portera

Zakończenie
Bibliografia

Stagnacja gospodarcza jako element cyklu koniunkturalnego

Wstęp
1. Cykl Koniunkturalny w warunkach gospodarki globalnej
1.1 Cykl koniunkturalny w świetle literatury przedmiotu – definicja pojęć
1.2 Charakterystyka cyklu koniunkturalnego
1.2.1 Wskaźniki koniunktury
1.2.2 Interwencjonizm państwowy
1.3 Cykl koniunkturalny na przykładzie gospodarki globalnej
1.3.1 Ameryka
1.3.2 Japonia
1.3.3 Europa
2. Stagnacja gospodarcza jako element cyklu koniunkturalnego
2.1 Stagnacja gospodarcza w odniesieniu do literatury przedmiotu
2.2 Rodzaje stagnacji i jej usytuowanie w cyklu koniunkturalnym
2.3 Czy stagnacja to już kryzys?
2.3 Pierwsze mikro i makroekonomiczne objawy stagnacji w gospodarce na wybranych przykładach międzynarodowych
2. Stagnacja gospodarcza w Polsce
3.1 Charakterystyka gospodarki Polski
3.2 Stagnacja w Polsce a kryzys argentyński – podobieństwa i różnice
3.2.1 Kryzys argentyński
3.2.2 Sytuacja gospodarcza w Polsce w odniesieniu do kryzysu argentyńskiego
3.2.3 Wnioski na podstawie kryzysu argentyńskiego
3.3 Wpływ stagnacji na przedmiot badań
3. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego
3.1 Rola GPW w krajowej gospodarce
3.2 Analiza krajowego popytu
4.2.1 Struktura popytu krajowego w okresie stagnacji gospodarczej
4.2.2 Potencjalny popyt krajowych inwestorów indywidualnych
4.2.3 Podsumowanie analizy popytu krajowych inwestorów indywidualnych
4.2.4 Potencjalny popyt krajowych inwestorów instytucjonalnych
4.2.5 Fundusze inwestycyjne
4.2.6 Fundusze emerytalne
4.2.7 Towarzystwa ubezpieczeniowe
4.3 Elementy krajowego rynku kapitałowego
5. Analiza sektorowa spółek na GPW
5.1 Efektywność spółek publicznych w warunkach dekoniunktury
5.2 Alternatywne instrumenty inwestycyjne o wyższej efektywności
Zakończenie
Bibliografia

Analiza finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
Rozdział I Podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej i ich wstępna analiza 5
1.1. Bilans jednostki gospodarczej 5
1.1.1. Aktywa bilansu 8
1.1.2. Pasywa bilansu 11
1.3. Rachunek zysków i strat 15
1.4. Informacja dodatkowa 17
1.5. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 18
1.6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 20
1.7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 20
Rozdział II Istota i przedmiot analizy finansowej w jednostce gospodarczej 22
2.1. Istota analizy finansowej 22
2.2. Przedmiot analizy finansowej 23
2.3. Rodzaje i klasyfikacja analiz finansowych 26
2.4. Techniki, metody oraz etapy prac analitycznych 32
2.5. Formy prezentacji wyników analiz finansowych 37
2.6. Wycena i jej wpływ na analizę finansową 38
Rozdział III Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 42
3.1. Informacyjna rola analizy finansowej 42
3.2. Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej jednostki 46
3.3. Rola analizy finansowej w procesie zarządzania 49
3.4. Kierunki wykorzystania analizy finansowej 56
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS SCHEMATÓW 62

Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie finansowej firmy

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
1.1. Rachunkowość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
1.2. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.3. Badanie sprawozdań finansowych

Rozdział II. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej
2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
2.2. Rola i znaczenie analizy finansowej
2.2. Podstawowe etapy badań analitycznych
2.3. Metody analizy finansowej

Rozdział III. Ocena sytuacji finansowej  firmy Plast-box na podstawie sprawozdań finansowych
3.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy
3.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu
3.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat
3.4. Ocena rentowności firmy
3.5. Ocena sprawności działania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Spółka Jawna Handlową spółką osobową

Wykaz skrótów 3
Wprowadzenie 5
Rozdział 1 Pojęcie i status prawny spółki jawnej 8
1.1. Charakterystyka ogólna spółki jawnej 8
1.2. Status prawny spółki 11
1.3. Zastosowanie spółki jawnej 14
Rozdział 2 Powstanie spółki jawnej 17
2.1. Wspólnicy. 17
2.2. Umowa założycielska 19
2.2.1. Forma umowy spółki jawnej 19
2.2.2. Treść umowy spółki jawnej 20
2.2.3 Zmiana umowy spółki jawnej 22
2.3. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego 22
2.4. Zmiana składu osobowego spółki jawnej 23
2.5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną 24
Rozdział 3 Majątek spółki jawnej 28
3.1. Struktura i nienaruszalność majątku spółki jawnej 28
3.2. Wniesienie wkładu do spółki przez wspólnika 29
3.3. Udział kapitałowy wspólników spółki jawnej 31
Rozdział 4 Prawa i obowiązki wspólników 34
4.1. Słowo wstępne 34
4.2. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym. 35
4.2.1 Prawo do uczestnictwa w zysku 35
4.2.2 Prawo do odsetek od udziału kapitałowego 38
4.2.3 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej rozwiązania 39
4.2.4 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji 40
4.3. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym. 41
4.3.1 Prowadzenie spraw spółki 41
4.3.2 Prawo do reprezentacji spółki 43
4.3.3 Zasięganie informacji o majątku spółki i przeglądanie ksiąg 44
4.3.4 Prawo wypowiedzenia umowy spółki 44
4.3.5 Prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd 45
Rozdział 5 Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 47
5.1 Odpowiedzialność spółki i wspólników względem osób trzecich 47
5.2 Uprawnienia wierzyciela osobistego wspólnika 49
Rozdział 6 Rozwiązanie spółki jawnej 51
6.1 Przyczyny rozwiązania spółki jawnej 51
6.1.1 Przyczyny przewidziane w umowie spółki. 52
6.1.2 Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 54
6.1.3 Ogłoszenie upadłości spółki 55
6.1.4 Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 56
6.1.5 Wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika 59
6.1.6 Prawomocne rozwiązanie sądu 60
6.2 Skutki prawne rozwiązania spółki jawnej. 61
6.3 Postępowanie likwidacyjne. 62
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Rynek nieruchomości w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 9
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 15
1.3.1. Cechy fizyczne 16
1.3.2. Cechy ekonomiczne 17
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 20
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 22
Rozdział 2. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 23
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 23
2.2. Popyt i podaż 27
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 33
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 36
Rozdział 3. Rynek nieruchomości w dobie transformacji ustrojowej 45
3.1. Rola nieruchomości w procesie reform 46
3.2. Rynek nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych 48
Rozdział 4. Rynek nieruchomości w Polsce w nowym stuleciu 51
4.1. Uwarunkowania rynku nieruchomości 51
4.2. Struktura rynku nieruchomości w Polsce 52
Zakończenie 59
Bibliografia 61

Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców

Wstęp 2
Rozdział I. Aspekty teoretyczno – prawne uchodźstwa 5
1.1. Pojęcie uchodźcy w prawie międzynarodowym 5
1.2. Uchodźca w praktyce UNHCR 17
1.3. Instytucja azylu w prawie międzynarodowym 20
Rozdział II. Uwarunkowania polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 25
2.1. Napływ uchodźców do Unii Europejskiej 25
2.2. Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców 31
2.3. Fundamenty prawne polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 34
2.4. Podmioty polityki Unii Europejskiej względem uchodźców 39
Rozdział III. Skutki i perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 44
3.1. Następstwa polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 44
3.2. Perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej względem uchodźców 50
3.2.1. „Forteca Europy” 50
3.2.2. „Polityka otwartych drzwi” 52
3.2.3. Założenia „Śluzy” 54
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Powrót do społeczeństwa narkomanów

Wstęp

Rozdział 1. Narkomania jako zjawisko społeczne.
1.1. Narkomania – próba definicji.
1.2. Krótka historia narkomanii.
1.3. Typologia narkotyków i opis ich działania
1.3.1. Środki hamujące kreatywność.
1.3.2. Środki pobudzające – amfetaminy i kokaina.
1.3.3. Halucynogeny – LSD, konopie indyjskie.
1.4. Społeczny zakres zjawiska narkomanii.
1.5. Ustawodawstwo polskie związane z narkotykami.

Rozdział 2. Relacje pomiędzy przystosowaniem, adaptacją, a socjalizacją.
2.1. Przystosowanie a osobowość
2.2. Czynniki mające wpływ na kształtowanie się osobowości nieprzystosowanej społecznie
2.2.1. Czynniki środowiskowe
2.2.2.Środowisko szkolne
2.2.3. Środowisko rodzinne
2.2.4. Grupa rówieśnicza
2.3. Czynniki biopsychiczne

Rozdział 3. Socjalizacyjne podstawy społecznej adaptacji
3.1. Wprowadzenie. Techniki socjalizacyjne, ujęcie socjologiczne i pedagogiczne. Określenie celu socjalizacji.
3.2. Wiedza społeczna
3.2.1. Wartości
3.2.2. Normy
3.2.3. Postawy społeczne
3.3. Nadawcy i odbiorcy przekazywanej wiedzy
3.4. Mechanizmy socjalizacji

Rozdział 4. Wkład wspólnot terapeutycznych w przebieg procesu readaptacji osób uzależnionych od narkotyków.
4.1 Wspólnotowy charakter życia w ośrodkach resocjalizacyjno- terapeutycznych.
4.2 Elementy progresywizmu w programach terapeutycznych i ich znaczenie.
4.2.1 Wspólnota Terapeutyczna Emiliehoeve w Hadze
4.2.2 Wspólnota Terapeutyczna „Neuthal”
4.2.3 Monar

Rozdział 5. Istota rozwoju w Dąbrowskiego TDP ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od narkotyków
5.1. Rozwój osobowy jako przekraczanie własnego cyklu biologicznego.
5.2.Teoria dezintegracji pozytywnej a używanie substancji odurzających

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel