Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Been

WSTĘP  –  CEL  I  ZAKRES  PRACY       str.  2
1. PREZENTACJA  FIRMY  BEEN  sp. z o.o.        str.  2
1.1 Informacje ogólne        str.  2
1.2 Struktura BEEN        str.  3
1.3 Podstawowa aktywność, cialis sektory działalnościstr.  3
2. ANALIZA  MAKROOTOCZENIA        str.  6
3. ANALIZA  OTOCZENIA  KONKURENCYJNEGO        str. 12
3.1 Ocena atrakcyjności sektorów        str. 12
3.2 Fazy życia sektorów        str. 14
4. ANALIZA  POTENCJAŁU  STRATEGICZNEGO  BEENstr. 16
4.1 Analiza łańcucha wartości w BEEN        str. 16
4.2 Portfel technologiczny BEEN        str. 19
5. OCENA  POZYCJI  STRATEGICZNEJ  FIRMY  BEEN        str. 21
5.1 Podstawowa konkurencyjność firmy        str. 21
5.2 Macierz McKinsey’a     str. 22
5.3 Analiza  SWOT        str. 24
6. PROPOZYCJA  STRATEGII  –  WYTYCZNE        str. 27
6.1 Wybór strategicznych kierunków działania        str. 27
6.2 Wybór rynków (sektorów)        str. 27
6.3 Propozycja działań strategicznych        str. 28
6.4 Celowość, wykonalność i akceptowalność działań        str. 31
6.5 Ocena ryzykastr. 32
7. WNIOSKI,  ZALECENIA  KOŃCOWE        str. 33
LITERATURA        str. 34